ഫിഖ്ഹു സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:നമസ്കാരം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഫിഖ്ഹു സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:നമസ്കാരം
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ അസീം ബിന്‍ ബദവി
പരിഭാഷകര്‍: യൂസുഫ് അബൂ അനസ്
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ആരാധനകള്‍, ഇടപാടുകള്‍ മുതലായ കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിധികള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിഉയ്ടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് അബൂ അനസ് നല്‍കിയ വിവരണം
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-21
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/68565
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - ബോസ്നിയന്‍ - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഉസ്ബക്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 30 )
1.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°1
8.5 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°1.mp3
2.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°2
8.7 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°2.mp3
3.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°3
7 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°3.mp3
4.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°4
7.8 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°4.mp3
5.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°5
6.8 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°5.mp3
6.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°6
7.8 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°6.mp3
7.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°7
9.5 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°7.mp3
8.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°8
9.2 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°8.mp3
9.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°9
9.3 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°9.mp3
10.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°10
10.8 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°10.mp3
11.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°11
11.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°11.mp3
12.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°12
11.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°12.mp3
13.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°13
10.7 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°13.mp3
14.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°14
11.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°14.mp3
15.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°15
14 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°15.mp3
16.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°16
11.4 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°16.mp3
17.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°17
13.4 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°17.mp3
18.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°18
18.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°18.mp3
19.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°19
13.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°19.mp3
20.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°20
17.4 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°20.mp3
21.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°21
18.5 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°21.mp3
22.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°22
16.7 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°22.mp3
23.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°23
20 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°23.mp3
24.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°24
19.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°24.mp3
25.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°25
21.8 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°25.mp3
26.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°26
18.3 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°26.mp3
27.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°27
19.8 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°27.mp3
28.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°28
25.9 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°28.mp3
29.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°29
21.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°29.mp3
30.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°30
17.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre de la prière, cours n°30.mp3
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Description de chaque cours du chapitre de la prière

 

 1. Cours n°1 : Chapitre de l’hémorragie (en relation avec le chapitre de la purification)- Chapitre de la prière- le statut de la prière-le jugement de celui qui la délaisse.
 2. Cours n°2 : Chapitre de celui pour qui la prière est obligatoire-Les heures de prière.
 3. Cours n°3 : Chapitre des heures de prière- Quelle est la prière du milieu ?- recommandation de faire la prière au début de son heure.
 4. Cours n°4 : Chapitre de la recommandation de faire la prière au début de son heure- le rattrapage des prières- Les heures où il est déconseillé de prier.
 5. Cours n°6 : Chapitre des heures où il est déconseillé de prier.
 6. Cours n°6 : Chapitre des heures où il est déconseillé de prier- La défense du prophète sur lui la paix et la bénédiction d’Allah
 7. Cours n°7 : Chapitre des endroits où il est interdit de prier- Chapitre de l’appel à la prière- Les mérites de l’appel à la prière.
 8. Cours n°8 : Chapitre de la description de l’appel à la prière- le « tathwib » pendant l’appel du fajr-
 9. Cours n°9 : Chapitre de ce que doit dire celui qui entend l’appel à la prière- Ce qui est recommandé au « Mouadhin » de faire-
 10. Cours n°10 : Chapitre du laps de temps entre l’ «adhan » et l’ «ikama »- L’interdiction de sortir de la mosquée après l’appel à la prière- L’adhan et l’ikama pour celui qui a manqué sa prière- Chapitre des conditions de la prière-
 11. Cours n°11 : Chapitre des conditions de la prière.
 12. Cours n°12 : Chapitre de la description de la prière.
 13. Cours n°13 : Chapitre des piliers de la prière.
 14. Cours n°14 : Chapitre des obligations de la prière.
 15. Cours n°15 : Chapitre des choses recommandées à dire dans la prière.
 16. Cours n°16 : Chapitre des choses recommandées à faire dans la prière.
 17. Cours n°17 : Chapitre des choses détestables ou interdites à faire dans la prière.
 18. Cours n°18 : Chapitre des actes autorisés pendant la prière - Les actes qui annulent la prière.
 19. Cours n°19 : Chapitre des prières surrérogatoires-les prières continuelles ( rawatib)-la  prière du witr..
 20. Cours n°20 : Chapitre des prières surérogatoires - La prière nocturne.
 21. Cours n°21 : Chapitre de la prière nocturne - La prière du Douha- La prière des ablutions – La prière de la consultation -  La prière de l'éclipse.
 22. Cours n°22 : Chapitre de la prière de l'éclipse – La prière de la pluie – La prosternation de la lecture du Coran – La prosternation du remerciement.
 23. Cours n°23 : Chapitre des prosternations de la distraction.
 24. Cours n°24 : Chapitre de la prière en groupe – Son jugement – Ses mérites – La présence des femmes à la prière en groupe – Les comportements à adopter en se rendant et  à l’intérieur de la mosquée.
 25. Cours n°25 : Chapitre du moment où la rak’a (unité de prière) est comptabilisée – l’inclinaison en dehors du rang – l’allongement de la première rak’a – Qui mérite le plus de présider la prière ? – un enfant peut il être imam ? – un voyageur qui préside la prière d’un résidant et vice versa – Lorsque l’imam prie assis.
 26. Cours n°26 : Chapitre de l’endroit où se positionner par rapport à l’imam lorsque l’on est seul, deux ou plus – La position de la femme par rapport à l’imam – L’obligation d’aligner les rangs – Comment les aligner ? – Les mérites du premier rang – Qui doit se positionner derrière l’imam ? – Il est déconseillé de prier dans un rang coupé par des piliers – Les excuses qui permettent de ne pas assister à la prière en groupe.
 27. Cours n°27 : Chapitre de la prière du voyageur – La réduction des rak’ates pour les prières du Dohr, Asr et Icha en voyage est obligatoire – La distance qui autorise la réduction de la prière – L’endroit à partir duquel il est autorisé de réduire la prière – Le rassemblement des prières.
 28. Cours n°28 : Chapitre de la prière du vendredi - Ses mérites- La mise en garde contre son délaissement – Son heure – Le discours du vendredi – Les comportements à adopter le vendredi – Les invocations et rappels à dire le vendredi – Lorsque le vendredi coïncide avec l’un des deux jours de fête.
 29. Cours n°29 : Chapitre de la prière des deux fêtes – Son heure – Sa description – Le discours des deux fêtes – Les actes et paroles recommandés le jour des deux fêtes.
 30. Cours n°30 : Chapitre de la prière de la peur.

വീണ്ടും കാണുക ( 3 )
Go to the Top