ഖുര്‍’ആനിലെ നിധികള്‍

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഖുര്‍’ആനിലെ നിധികള്‍
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബൂആദം അബ്ദുല്‍ മാലിക് അല്‍ഫറന്‍സി - അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ബ്നുഹമദ് അല്‍ ഇബാദ് അല്‍ബദര്‍
പരിഭാഷകര്‍: അബൂആദം അബ്ദുല്‍ മാലിക് അല്‍ഫറന്‍സി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഖുര്‍’ആനിലെ നിധികള്‍:-അബ്ദുല്‍ മുഹ്’സിന്‍ ഉബാദ് രചിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന് അബൂ ആദം ഫറന്‍സി നല്‍കിയ വിവര്‍ത്തനം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-18
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/67755
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌ - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 50 )
1.
Les trésors du Coran 1
14.8 MB
: Les trésors du Coran 1.mp3
2.
Les trésors du Coran 2
16.6 MB
: Les trésors du Coran 2.mp3
3.
Les trésors du Coran 3
15.9 MB
: Les trésors du Coran 3.mp3
4.
Les trésors du Coran 4
16.9 MB
: Les trésors du Coran 4.mp3
5.
Les trésors du Coran 5
15.7 MB
: Les trésors du Coran 5.mp3
6.
Les trésors du Coran 6
16.1 MB
: Les trésors du Coran 6.mp3
7.
Les trésors du Coran 7
16.7 MB
: Les trésors du Coran 7.mp3
8.
Les trésors du Coran 8
15.1 MB
: Les trésors du Coran 8.mp3
9.
Les trésors du Coran 9
13.8 MB
: Les trésors du Coran 9.mp3
10.
Les trésors du Coran 10
18.7 MB
: Les trésors du Coran 10.mp3
11.
Les trésors du Coran 11
17.5 MB
: Les trésors du Coran 11.mp3
12.
Les trésors du Coran 12
13.2 MB
: Les trésors du Coran 12.mp3
13.
Les trésors du Coran 13
13.8 MB
: Les trésors du Coran 13.mp3
14.
Les trésors du Coran 14
16.5 MB
: Les trésors du Coran 14.mp3
15.
Les trésors du Coran 15
13.9 MB
: Les trésors du Coran 15.mp3
16.
Les trésors du Coran 16
13.4 MB
: Les trésors du Coran 16.mp3
17.
Les trésors du Coran 17
16.3 MB
: Les trésors du Coran 17.mp3
18.
Les trésors du Coran 18
14.2 MB
: Les trésors du Coran 18.mp3
19.
Les trésors du Coran 19
14.3 MB
: Les trésors du Coran 19.mp3
20.
Les trésors du Coran 20
16.4 MB
: Les trésors du Coran 20.mp3
21.
Les trésors du Coran 21
16.3 MB
: Les trésors du Coran 21.mp3
22.
Les trésors du Coran 22
13.8 MB
: Les trésors du Coran 22.mp3
23.
Les trésors du Coran 23
15.5 MB
: Les trésors du Coran 23.mp3
24.
Les trésors du Coran 24
15.6 MB
: Les trésors du Coran 24.mp3
25.
Les trésors du Coran 25
13.8 MB
: Les trésors du Coran 25.mp3
26.
Les trésors du Coran 26
15 MB
: Les trésors du Coran 26.mp3
27.
Les trésors du Coran 27
12.4 MB
: Les trésors du Coran 27.mp3
28.
Les trésors du Coran 28
15.7 MB
: Les trésors du Coran 28.mp3
29.
Les trésors du Coran 29
14.3 MB
: Les trésors du Coran 29.mp3
30.
Les trésors du Coran 30
6.9 MB
: Les trésors du Coran 30.mp3
31.
Les trésors du Coran 31
15.2 MB
: Les trésors du Coran 31.mp3
32.
Les trésors du Coran 32
13.6 MB
: Les trésors du Coran 32.mp3
33.
Les trésors du Coran 33
15.4 MB
: Les trésors du Coran 33.mp3
34.
Les trésors du Coran 34
13.6 MB
: Les trésors du Coran 34.mp3
35.
Les trésors du Coran 35
12.9 MB
: Les trésors du Coran 35.mp3
36.
Les trésors du Coran 36
12.7 MB
: Les trésors du Coran 36.mp3
37.
Les trésors du Coran 37
14 MB
: Les trésors du Coran 37.mp3
38.
Les trésors du Coran 38
12.5 MB
: Les trésors du Coran 38.mp3
39.
Les trésors du Coran 39
16.7 MB
: Les trésors du Coran 39.mp3
40.
Les trésors du Coran 40
12.9 MB
: Les trésors du Coran 40.mp3
41.
Les trésors du Coran 41
14.5 MB
: Les trésors du Coran 41.mp3
42.
Les trésors du Coran 42
12.7 MB
: Les trésors du Coran 42.mp3
43.
Les trésors du Coran 43
14 MB
: Les trésors du Coran 43.mp3
44.
Les trésors du Coran 44
15.7 MB
: Les trésors du Coran 44.mp3
45.
Les trésors du Coran 45
15.5 MB
: Les trésors du Coran 45.mp3
46.
Les trésors du Coran 46
10.6 MB
: Les trésors du Coran 46.mp3
47.
Les trésors du Coran 47
13.5 MB
: Les trésors du Coran 47.mp3
48.
Les trésors du Coran 48
17.7 MB
: Les trésors du Coran 48.mp3
49.
Les trésors du Coran 49
16.6 MB
: Les trésors du Coran 49.mp3
50.
Les trésors du Coran 50
18.6 MB
: Les trésors du Coran 50.mp3
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

 

 

 

Description des cours


Les trésors du Coran n°1 :
Explication de la sourate « Al-Fatiha » (l'Ouverture) première partie
Les trésors du Coran n°2 :
Explication de la sourate « Al-Fatiha » (l'Ouverture) deuxième partie
Comment comprendre les lettres séparées (Alif Lam Mim...) de quelques sourates du Coran
Les trésors du Coran n°3 :
Explication des premiers versets de la sourate « La Vache »
Explication de l'article défini dans la langue arabe appuyée par divers exemple
Explication du mot « Kitab » (le Livre)
Les trésors du Coran n°4 :
Explication du mot pieux en arabe et de la piété
Différences entre les sens linguistiques des mots et ses sens théologiques
L'importance de la foi en l'invisible et l'importance de ses fondements -
Les trésors du Coran n°5 :
Explication des versets 16,21,22,23 de la sourate « La Vache »
L'interdépendance entre l'unicité dans la seigneurie et celle dans l'adoration
Preuve du miracle coranique -
Les trésors du Coran n°6 :
Critique virulente contre l'individu chrétien qui a dénigré la sourate « Al-Fatiha »
Exégèse des versets 24 et 25
Comment le Coran présente-t-il les textes qui promettent le Paradis et ceux qui promettent l'Enfer
Critique à ce sujet des sectes dissidentes comme les murdjites et les kharidjites 
Les trésors du Coran n°7 :
Exégèse des versets 28 et 33 de la sourate « La Vache »
Éclaircissement au sujet des deux vies et des deux morts
Quelle est notre croyance concernant l'inconnaissable ?
Les trésors du Coran n°8 :
Interprétation du verset 47 de la sourate « La Vache »
La communauté musulmane est la meilleure des communautés
Interprétation du verset 61 de la même sourate
Les trésors du Coran n°9 :
Interprétation du verset 104 de la sourate « La Vache »
Démonstration de la déviation des enfants d'Israël
Le repentir
Les trésors du Coran n°10 :
L'universalité de la science d'Allah qui englobe toute chose
Et les six piliers de la foi
Les trésors du Coran n°11 :
Explication des versets 238 et 253 Que signifie la prière médiane ?
Y a-t-il des prophètes plus importants que d'autres ? - Tout ce qu'il faut savoir à ce sujet
Les trésors du Coran n°12 :
Début de l'explication du plus valeureux des versets du Coran,
le numéro 255 de la sourate « La Vache »,
connu sous le nom du verset du Kursy (ou repose-pied)
Les trésors du Coran n°13 :
Explication du verset du kursy ou repose-pied deuxième partie, suite du cours n°12
Les trésors du Coran n°14 :
Explication du verset du kursy ou repose-pied troisième partie, suite du cours n°13
Les trésors du Coran n°15 :
Explication du verset 256 de la sourate « La Vache »
Que signifie « nulle contrainte en religion » ?
Explication de la règle coranique "ce qui est à retenir est le sens général du verset et non la cause particulière pour lequel il a été révélé »
L'explication du sens et des catégories du « Taghout »
Explication du verset 31 de la sourate « La famille d'Imrân »
Le sens de l'amour d'Allah et de son Prophète
Les trésors du Coran n°16 :
Explication des versets 55,59,60 de la sourate « La famille d'Imrân »
La croyance que nous devons avoir concernant Jésus (sur lui la paix)
et comment répondre aux chrétiens et aux juifs à ce sujet
Les trésors du Coran n°17 :
Explication du verset 92 de la sourate « La famille d'Imrân »
Comment les compagnons ont-ils mis en pratique ce verset? 
Les trésors du Coran n°18 :
Interprétation du verset 104 de la sourate « La famille d'Imrân »
Ordonner le bien et interdire le mal
Interprétation du verset 185 de la même sourate
Les trésors du Coran n°19 : Interprétation du verset 187 de la sourate « La famille d'Imrân »
Mis en garde contre le fait de dissimuler une science bénéfique
Interprétation des versets 123 et 124 de la sourate « Les femmes »
Quelles sont les conditions de l'acceptation de l'adoration ?
Interprétation du verset 135 de la même sourate
L'équité en Islam
Les trésors du Coran n°20 : Interprétation du verset 174 de la sourate « Les femmes »
Le sens du mot « nour » (lumière) dans le Coran
Interprétation du verset 35 de la sourate « La table servie »
Le sens de « wassila »
Critique du soufisme
Les trésors du Coran n°21 : Interprétation du verset 37 de la sourate « La table servie »
L'éternité de l'Enfer et du Paradis
Interprétation du verset 153 de la sourate « Les bestiaux »
L'importance du suivi de la sounna prophétique et la mise en garde contre la divergence
Les trésors du Coran n°22 : Interprétation du verset 160 de la sourate « Les bestiaux »
Quelle sera la récompense du croyant auprès d'Allah ?
Interprétation des versets 162 et 163 de la même sourate
L'Islam est la religion des Prophètes
La différence entre eux réside seulement dans les lois prescrites
Les trésors du Coran n°23 : Interprétation du verset 180 de la sourate « Al-a'râf»
Les beaux noms d'Allah
Interprétation des versets 199 et 200 de la même sourate
Démonstration du bon comportement
Comment se comporter avec les démons qu'ils soient hommes ou diables ?
Les trésors du Coran n°24 : Explication des versets 64 et 80 de la sourate « Le butin »
Les différents sens du mot khair (bien, bonté...) dans le Coran
Le mérite des Compagnons et critique de la secte chiite
Les trésors du Coran n°25 : Explication des versets 111 et 119 de la sourate « Le repentir »
Le mérite du Djihad
L'importance de l'intention
Le mérite de la sincérité dans son repentir
La belle histoire d'Oubey Ibn Kaab (qu'Allah l'agrée)
Les trésors du Coran n°26 : Explication du verset 128 de la sourate « Le repentir »
Les belles caractéristiques de notre Prophète
Explication du verset 25 et 26 de la sourate « Younouss »
Les différents sens de la guidance (hidaya)
Croire que l'on verra le Visage d'Allah fait parti de notre croyance
Les trésors du Coran n°27 : Explication des versets 62 et 63 de la sourate « Younouss »
Le sens du mot « wali » (allié)
Explication du verset 6 de la sourate « houd»
Le sens de la confiance et des bienfaits d'Allah
Explication du verset 108 de la sourate « Youssouf »
Comment appeler à Allah ?
Le sens de « soubhana lahi » 
Les trésors du Coran n°28 : Explication des versets 109 et 110 de la sourate « Youssouf »
Pourquoi les Prophètes ne sont que des hommes et habitants dans les villes ?
Explication du verset 7 de la sourate « Ibrâhim »
La gratitude et l'ingratitude des bienfaits d'Allah -
Les trésors du Coran n°29 : Explication du verset 9 de la sourate « Al-Hijr »
Les raisons pour lesquelles le Coran a été préservé de toutes altérations, rajouts, modifications et suppressions
Explication des versets 36 et 90 de la sourate « L'abeille »
La sagesse pour laquelle les prophètes ont été envoyés
Le sens de l'équité et de la bienfaisance
Les trésors du Coran n°30 : Explication des versets 9 et 31 de la sourate « Le voyage nocturne »
Le Coran guide vers la meilleure voie
L'interdiction de l'infanticide qui est une cause de subsistance
Explication du verset 109 de la sourate « La caverne »
La science d'Allah
Explication des versets 71 et 72 de la sourate « Maryam »
Est-ce que tout le monde entrera en enfer ?
Explication du verset 114 de la sourate « Taha »
Le mérite de la science et du lait...  
Les trésors du Coran n°31 : Explication des versets 40 et 41 de la sourate « Le pèlerinage »
À qui reviennent le succès et la victoire ?
Explication du verset 60 de la sourate « Les croyants »
Comment doit être l'adoration du croyant ?
Explication du verset 21 de la sourate "la lumière » 
Les trésors du Coran n°32 : Explication des versets 32 et 67 de la sourate « Le discernement »
La sagesse de la descente du Coran par étape successive
Le juste milieu entre le gaspillage et l'avarice dans les dépenses
Explication des versets 205 et 207 de la sourate « Les poètes »
Cette vie présente appartient aux mécréants et l'au-delà appartient aux croyants
Le mal d'espérer vivre longtemps
Explication des versets 4 et 5 de la sourate « La fourmi »
Réponse à ceux qui nient la résurrection... 
Les trésors du Coran n°33 : Explication du verset 88 de la sourate « le récit »
Confirmer l'attribut du « Visage » pour Allah
Que signifie : sauf pour le Visage...?
Explication du verset 69 de la sourate « L'araignée »
Les sortes du djihad
Les causes de la guidance
Les sortes de Ma'iya concernant Allah... - 
Les trésors du Coran nº 34 : Explication du verset 41 de la sourate « Les Romains »
Sens de la terre, la mer et le désordre
Explication du verset 10 de la sourate « Louqman »
Sens de « sans pilier visible » concernant la création des cieux 
Les trésors du Coran n°35 : Explication des versets 1 à 3 de la sourate « Les coalisés »
Lorsqu'Allah parle à son Prophète, il parle aussi à toute la communauté
La différence entre le polythéisme (chirk) et la mécréance (koufr)
Explication du verset 3 de la sourate « Saba »
Le sens de la résurrection -
Les trésors du Coran n°36 : Explication des versets 22 et 23 de la sourate « Le Créateur »
La classification des musulmans selon leurs adorations
Explication des versets 11 et 10 de la sourate « Yassine »
Craindre Allah alors qu'on est seul
Explication des versets 133 et 138 de la sourate « Les rangés » 

Les trésors du Coran n°37 : Explication des versets 4 et 5 de la sourate « Sâd » 
Explication des versets 53 à 55 de la sourate « Les groupes » : Ne désespérez pas d'Allah !! -
Sens du bon et du meilleur dans le Coran

 

 

 

old.islamhouse.com

 

Go to the Top