ജുസ്’ഉ അമ്മയുടെ വിവരണം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ജുസ്’ഉ അമ്മയുടെ വിവരണം
ഭാഷ: ഉസ്ബക്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ വലി ആശൂര്‍ അലി
പ്രസാധകര്‍: www.islamnuri.com
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/66530
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഉസ്ബക്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ഉര്‍ദു - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ് - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 22 )
1.
uz_naba_surasining_tafsiri.mp3
14.2 MB
: uz_naba_surasining_tafsiri.mp3.mp3
2.
uz_naziat_surasining_tafsiri.mp3
14.3 MB
: uz_naziat_surasining_tafsiri.mp3.mp3
3.
uz_abasa_surasining_tafsiri.mp3
576.4 KB
: uz_abasa_surasining_tafsiri.mp3.mp3
4.
uz_takvir_surasining_tafsiri.mp3
7.3 MB
: uz_takvir_surasining_tafsiri.mp3.mp3
5.
uz_infitor_surasining_tafsiri.mp3
10.3 MB
: uz_infitor_surasining_tafsiri.mp3.mp3
6.
uz_mutoffifn_surasining_tafsiri.mp3
12.1 MB
: uz_mutoffifn_surasining_tafsiri.mp3.mp3
7.
uz_inshiqoq_surasining_tafsiri.mp3
12.7 MB
: uz_inshiqoq_surasining_tafsiri.mp3.mp3
8.
uz_buruj_surasining_tafsiri.mp3
11.2 MB
: uz_buruj_surasining_tafsiri.mp3.mp3
9.
uz_toriq_surasining_tafsiri.mp3
10.1 MB
: uz_toriq_surasining_tafsiri.mp3.mp3
10.
uz_ala_surasining_tafsiri.mp3
12 MB
: uz_ala_surasining_tafsiri.mp3.mp3
11.
uz_goshiya_surasining_tafsiri.mp3
12.4 MB
: uz_goshiya_surasining_tafsiri.mp3.mp3
12.
uz_fajr_surasining_tafsiri.mp3
10.8 MB
: uz_fajr_surasining_tafsiri.mp3.mp3
13.
uz_balad_surasining_tafsiri.mp3
13.2 MB
: uz_balad_surasining_tafsiri.mp3.mp3
14.
uz_lail_surasining_tafsiri.mp3
10.9 MB
: uz_lail_surasining_tafsiri.mp3.mp3
15.
uz_tiyn_sharh_zhuho_suralarining_tafsiri.mp3
11.5 MB
: uz_tiyn_sharh_zhuho_suralarining_tafsiri.mp3.mp3
16.
uz_qadr_iqro_suralarining_tafsiri.mp3
10.9 MB
: uz_qadr_iqro_suralarining_tafsiri.mp3.mp3
17.
uz_zilzila_bayyina_suralarining_tafsiri.mp3
12.2 MB
: uz_zilzila_bayyina_suralarining_tafsiri.mp3.mp3
18.
uz_takasur_qoria_adia_suralarining_tafsiri.mp3
11.9 MB
: uz_takasur_qoria_adia_suralarining_tafsiri.mp3.mp3
19.
uz_asr_Mazh_surasining_tafsiri.mp3
672.2 KB
: uz_asr_Mazh_surasining_tafsiri.mp3.mp3
20.
uz_moun_quraysh_fiyl_humaza_surasining_tafsiri.mp3
10.8 MB
: uz_moun_quraysh_fiyl_humaza_surasining_tafsiri.mp3.mp3
21.
uz_ihlos_Masad_Nasr_Kafirun_Kavsar_suralarining_tafsiri.mp3
15.1 MB
: uz_ihlos_Masad_Nasr_Kafirun_Kavsar_suralarining_tafsiri.mp3.mp3
22.
uz_falaq_surasining_tafsiri.mp3
13.9 MB
: uz_falaq_surasining_tafsiri.mp3.mp3
Go to the Top