സൂറത്തുല്‍ ആലു ഇംറാന്‍റെ വിവരണം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സൂറത്തുല്‍ ആലു ഇംറാന്‍റെ വിവരണം
ഭാഷ: ഉസ്ബക്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ വലി ആശൂര്‍ അലി
പ്രസാധകര്‍: www.islamnuri.com
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/66520
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഉസ്ബക്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ഉര്‍ദു - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ് - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 27 )
1.
uz_1_oli_imron_1_10_oyatlarning_tafsiri.mp3
9 MB
: uz_1_oli_imron_1_10_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
2.
uz_2_oli_imron_10_18_oyatlarning_tafsiri.mp3
12.2 MB
: uz_2_oli_imron_10_18_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
3.
uz_3_oli_imron_18_26_oyatlarning_tafsiri.mp3
10.3 MB
: uz_3_oli_imron_18_26_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
4.
uz_4_oli_imron_26_33_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.2 MB
: uz_4_oli_imron_26_33_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
5.
uz_5_oli_imron_33_45_oyatlarning_tafsiri.mp3
10.5 MB
: uz_5_oli_imron_33_45_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
6.
uz_6_oli_Imron_45_54_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.6 MB
: uz_6_oli_Imron_45_54_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
7.
uz_7_oli_imron_54_65_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.3 MB
: uz_7_oli_imron_54_65_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
8.
uz_8_oli_imron_65_78_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.8 MB
: uz_8_oli_imron_65_78_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
9.
uz_9_oli_imron_78_92_oyatlarning_tafsiri.mp3
10.7 MB
: uz_9_oli_imron_78_92_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
10.
uz_10_oli_imron_92_98_oyatlarning_tafsiri.mp3
10.6 MB
: uz_10_oli_imron_92_98_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
11.
uz_11_oli_imron_98_102_oyatlarning_tafsiri.mp3
11.2 MB
: uz_11_oli_imron_98_102_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
12.
uz_12_oli_imron_102_111_oyatlarning_tafsiri.mp3
13 MB
: uz_12_oli_imron_102_111_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
13.
uz_13_oli_Imron_111_117_oyatlarning_tafsiri.mp3
8.4 MB
: uz_13_oli_Imron_111_117_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
14.
uz_14_oli_imron_117_121_oyatlarning_tafsiri.mp3
13.2 MB
: uz_14_oli_imron_117_121_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
15.
uz_15_oli_imron_121_129_oyatlarning_tafsiri.mp3
6.5 MB
: uz_15_oli_imron_121_129_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
16.
uz_16_oli_imron_129_131_oyatlarning_tafsiri.mp3
6.9 MB
: uz_16_oli_imron_129_131_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
17.
uz_17_oli_imron_131_142_oyatlarning_tafsir.mp3
6.2 MB
: uz_17_oli_imron_131_142_oyatlarning_tafsir.mp3.mp3
18.
uz_18_oli_imron_142_146_oyatlarning_tafsiri.mp3
10.5 MB
: uz_18_oli_imron_142_146_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
19.
uz_19_oli_imron_146_149_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.7 MB
: uz_19_oli_imron_146_149_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
20.
uz_20_oli_imron_149_155_oyatlarning_tafsiri.mp3
10.4 MB
: uz_20_oli_imron_149_155_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
21.
uz_21_oli_imron_155_160_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.3 MB
: uz_21_oli_imron_155_160_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
22.
uz_22_oli_imron_160_164_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.3 MB
: uz_22_oli_imron_160_164_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
23.
uz_23_oli_imron_164_oyatlarning_tafsiri.mp3
10.8 MB
: uz_23_oli_imron_164_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
24.
uz_24_oli_imron_165_172_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.8 MB
: uz_24_oli_imron_165_172_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
25.
uz_25_oli_imron_172_187_oyatlarning_tafsiri.mp3
9.9 MB
: uz_25_oli_imron_172_187_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
26.
uz_26_oli_imron_187_193_oyatlarning_tafsiri.mp3
8.9 MB
: uz_26_oli_imron_187_193_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
27.
uz_27_oli_imron_193_oyatlarning_tafsiri.mp3
12.5 MB
: uz_27_oli_imron_193_oyatlarning_tafsiri.mp3.mp3
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 4 )
Go to the Top