സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെയും ബഖറയുടെയും വിവരണം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെയും ബഖറയുടെയും വിവരണം
ഭാഷ: ഉസ്ബക്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ വലി ആശൂര്‍ അലി
പ്രസാധകര്‍: www.islamnuri.com
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/66519
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഉസ്ബക്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ഉര്‍ദു - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ് - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 44 )
1.
1- Аудио тасма
11.5 MB
: 1- Аудио тасма.mp3
2.
2- Аудио тасма
8.6 MB
: 2- Аудио тасма.mp3
3.
3- Аудио тасма
10.3 MB
: 3- Аудио тасма.mp3
4.
4- Аудио тасма
10 MB
: 4- Аудио тасма.mp3
5.
5- Аудио тасма
11.8 MB
: 5- Аудио тасма.mp3
6.
6- Аудио тасма
11 MB
: 6- Аудио тасма.mp3
7.
7- Аудио тасма
12.7 MB
: 7- Аудио тасма.mp3
8.
8- Аудио тасма
8.5 MB
: 8- Аудио тасма.mp3
9.
9-Аудио тасма
9 MB
: 9-Аудио тасма.mp3
10.
10-Аудио тасма
14.9 MB
: 10-Аудио тасма.mp3
11.
11-Аудио тасма
16.9 MB
: 11-Аудио тасма.mp3
12.
12-Аудио тасма
12.5 MB
: 12-Аудио тасма.mp3
13.
13-Аудио тасма
9.4 MB
: 13-Аудио тасма.mp3
14.
14-Аудио тасма
9.9 MB
: 14-Аудио тасма.mp3
15.
15-Аудио тасма
10.1 MB
: 15-Аудио тасма.mp3
16.
16-Аудио тасма
11.1 MB
: 16-Аудио тасма.mp3
17.
17-Аудио тасма
14.8 MB
: 17-Аудио тасма.mp3
18.
18-Аудио тасма
12.5 MB
: 18-Аудио тасма.mp3
19.
19-Аудио тасма
10.2 MB
: 19-Аудио тасма.mp3
20.
20-Аудио тасма
6.8 MB
: 20-Аудио тасма.mp3
21.
21-Аудио тасма
8.8 MB
: 21-Аудио тасма.mp3
22.
22-Аудио тасма
10.5 MB
: 22-Аудио тасма.mp3
23.
23-Аудио тасма
12.5 MB
: 23-Аудио тасма.mp3
24.
24-Аудио тасма
8.4 MB
: 24-Аудио тасма.mp3
25.
25-Аудио тасма
12.6 MB
: 25-Аудио тасма.mp3
26.
26-Аудио тасма
10.8 MB
: 26-Аудио тасма.mp3
27.
27-Аудио тасма
10.9 MB
: 27-Аудио тасма.mp3
28.
28-Аудио тасма
8.5 MB
: 28-Аудио тасма.mp3
29.
29-Аудио тасма
11.4 MB
: 29-Аудио тасма.mp3
30.
30-Аудио тасма
9.3 MB
: 30-Аудио тасма.mp3
31.
31-Аудио тасма
9.3 MB
: 31-Аудио тасма.mp3
32.
32-Аудио тасма
9 MB
: 32-Аудио тасма.mp3
33.
33-Аудио тасма
9.3 MB
: 33-Аудио тасма.mp3
34.
34-Аудио тасма
11.3 MB
: 34-Аудио тасма.mp3
35.
35-Аудио тасма
8.9 MB
: 35-Аудио тасма.mp3
36.
36-Аудио тасма
7.7 MB
: 36-Аудио тасма.mp3
37.
37-Аудио тасма
9.3 MB
: 37-Аудио тасма.mp3
38.
38-Аудио тасма
9.9 MB
: 38-Аудио тасма.mp3
39.
39-Аудио тасма
10 MB
: 39-Аудио тасма.mp3
40.
40-Аудио тасма
10.1 MB
: 40-Аудио тасма.mp3
41.
41-Аудио тасма
10.1 MB
: 41-Аудио тасма.mp3
42.
42-Аудио тасма
11.2 MB
: 42-Аудио тасма.mp3
43.
43-Аудио тасма
10.9 MB
: 43-Аудио тасма.mp3
44.
44-Аудио тасма
55.9 MB
: 44-Аудио тасма.mp3
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 3 )
Go to the Top