Kurana kalan ko gnuman Saadul Gamidi fe ani ak bayelemale kurdi kan na

kurana ba bakruba carti
lagniniw: Kurana kalan ko gnuman Saadul Gamidi fe ani ak bayelemale kurdi kan na
kalan kela: Saad Al Gamidi
niefoli suruman: Kurana kalan ko gnuman Saadul Gamidi fe ani ak bayelemale kurdi kan na
Ibese ka ala sako ni Torenti ye ola ibe torenti dja kori
farankan wati: 2014-06-14
sira surun: http://IslamHouse.com/652348
blan few ( 342 )
1.
suratul fatiaha
746.2 KB
Open: suratul fatiaha .mp3
2.
suratul bakarat
76.8 MB
Open: suratul bakarat.mp3
3.
suratul Aali imrane
43.1 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
4.
suratu nisaai
46.7 MB
Open: suratu nisaai.mp3
5.
suratul Maida
34.7 MB
Open: suratul Maida.mp3
6.
suratul An aam
39.7 MB
Open: suratul An aam.mp3
7.
suratul Aaraf
42.4 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
8.
suratul Anfaal
15.5 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
9.
suratu tawbah
31.9 MB
Open: suratu tawbah.mp3
10.
suratu Yunus
24.2 MB
Open: suratu Yunus.mp3
11.
suratu hudu
24.3 MB
Open: suratu hudu.mp3
12.
suratu Yusuf
22.6 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
13.
suratu Raad
11.9 MB
Open: suratu Raad.mp3
14.
suratu Ibrahim
12.6 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
15.
suratul Hidjri
10 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
16.
suratu Nahal
24.5 MB
Open: suratu Nahal.mp3
17.
suratul Israi
21.7 MB
Open: suratul Israi.mp3
18.
suratul Kahaf
20.9 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
19.
suratu Mariam
13.3 MB
Open: suratu Mariam.mp3
20.
suratu Tooha
17.1 MB
Open: suratu Tooha.mp3
21.
suratul Anbiya
17.9 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
22.
suratul Hadji
17.5 MB
Open: suratul Hadji.mp3
23.
suratul Muminuna
15 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
24.
suratu Nurre
16.7 MB
Open: suratu Nurre.mp3
25.
suratul Furkan
12.2 MB
Open: suratul Furkan.mp3
26.
suratu chuara
17.5 MB
Open: suratu chuara.mp3
27.
suratu Namli
15.8 MB
Open: suratu Namli.mp3
28.
suratul kasosi
17 MB
Open: suratul kasosi.mp3
29.
suratul Ankabuti
13.7 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
30.
suratu Rumi
11.2 MB
Open: suratu Rumi.mp3
31.
suratu lukmane
7 MB
Open: suratu lukmane.mp3
32.
suratu sadjdah
5.1 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
33.
suratul Ahzab
16.9 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
34.
suratu Sabai
11.5 MB
Open: suratu Sabai.mp3
35.
suratu Faatir
9.9 MB
Open: suratu Faatir.mp3
36.
suratu Yaasine
9.9 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
37.
suratu Safat
13.4 MB
Open: suratu Safat.mp3
38.
suratu sood
10.5 MB
Open: suratu sood.mp3
39.
souratu zumar
16.1 MB
Open: souratu zumar.mp3
40.
suratu gaafir
15.9 MB
Open: suratu gaafir.mp3
41.
suratu Fusilate
10.9 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
42.
suratu chura
11 MB
Open: suratu chura.mp3
43.
suratu zukruf
12.2 MB
Open: suratu zukruf.mp3
44.
suratu dukane
5.3 MB
Open: suratu dukane.mp3
45.
suratu djaasia
6.9 MB
Open: suratu djaasia.mp3
46.
suratul ahkaaf
8.5 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
47.
suratu muhamad
7 MB
Open: suratu muhamad.mp3
48.
suratul Fathi
7.6 MB
Open: suratul Fathi.mp3
49.
suratul Hudjrate
4.5 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
50.
suratu kaaf
5.6 MB
Open: suratu kaaf.mp3
51.
suratu zaariyatte
5.2 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
52.
suratu tuur
4.9 MB
Open: suratu  tuur.mp3
53.
suratu Nadjmi
5.1 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
54.
suratul kamar
5.4 MB
Open: suratul kamar.mp3
55.
suratu rahmani
7 MB
Open: suratu rahmani.mp3
56.
suratul waakiate
6.2 MB
Open: suratul waakiate.mp3
57.
suratul Hadid
8.2 MB
Open: suratul Hadid.mp3
58.
suratul mudjadala
6.2 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
59.
suratul Hachri
5.8 MB
Open: suratul Hachri.mp3
60.
suratul mumtahana
4.6 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
61.
suratu soofi
3 MB
Open: suratu soofi.mp3
62.
suratul djumaat
2.4 MB
Open: suratul djumaat.mp3
63.
suratul munafikuna
2.5 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
64.
suratu tagabuni
3.4 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
65.
suratu toolaki
3.8 MB
Open: suratu toolaki.mp3
66.
suratu tahrim
3.3 MB
Open: suratu tahrim.mp3
67.
suratul mulki
4.5 MB
Open: suratul mulki.mp3
68.
suratul Qualami
4.4 MB
Open: suratul Qualami.mp3
69.
suratul haakati
3.9 MB
Open: suratul haakati.mp3
70.
suratul Maaridji
3.2 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
71.
suratu Nuh
3 MB
Open: suratu Nuh.mp3
72.
suratul djini
3.6 MB
Open: suratul djini.mp3
73.
suratul muzamil
2.7 MB
Open: suratul muzamil.mp3
74.
suratul Mudasir
3.7 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
75.
suratul kiyamah
2.6 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
76.
suratul Insani
3.6 MB
Open: suratul Insani.mp3
77.
suratul Mursalati
3.3 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
78.
suratu Nabai
3.1 MB
Open: suratu Nabai.mp3
79.
suratul Naaziaati
3.1 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
80.
suratu Abas
2.5 MB
Open: suratu Abas.mp3
81.
suratu Takwir
1.8 MB
Open: suratu Takwir.mp3
82.
suratul Infitar
1.5 MB
Open: suratul Infitar.mp3
83.
suratul Mutafifiin
2.9 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
84.
suratul Inchikak
1.8 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
85.
suratul Burudji
1.8 MB
Open: suratul Burudji.mp3
86.
suratu Toorik
1.1 MB
Open: suratu Toorik.mp3
87.
suratul Aalaa
1.1 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
88.
suratul Gaachiya
1.7 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
89.
suratul Fadjri
2.4 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
90.
suratul Baladi
1.4 MB
Open: suratul Baladi.mp3
91.
suratul Chamsi
1 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
92.
suratul leyli
1.3 MB
Open: suratul leyli.mp3
93.
suratu Duha
803.6 KB
Open: suratu Duha.mp3
94.
suratu Charhi
516.5 KB
Open: suratu Charhi.mp3
95.
suratu tiini
682.9 KB
Open: suratu tiini.mp3
96.
suratul Alaki
1.2 MB
Open: suratul Alaki.mp3
97.
suratul kadri
632.5 KB
Open: suratul kadri.mp3
98.
suratul Bayinati
1.4 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
99.
suratul Zal zalati
687.8 KB
Open: suratul Zal zalati.mp3
100.
suratul Aadiyati
781.2 KB
Open: suratul Aadiyati.mp3
101.
suratul Kaariati
650.7 KB
Open: suratul Kaariati.mp3
102.
suratu Takaasur
669.9 KB
Open: suratu Takaasur.mp3
103.
suratul Asri
317.8 KB
Open: suratul Asri.mp3
104.
suratul Humaza
630.4 KB
Open: suratul Humaza.mp3
105.
suratul Fiili
352.8 KB
Open: suratul Fiili.mp3
106.
suratu Kuraychi
348.6 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
107.
suratul Maaun
496.9 KB
Open: suratul Maaun.mp3
108.
suratul Kawsar
352.4 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
109.
suratuk Kaafiruna
501.7 KB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
110.
suratu Nasri
367.8 KB
Open: suratu Nasri.mp3
111.
suratul Masadi
500.5 KB
Open: suratul Masadi.mp3
112.
suratul Ikhlasi
323.3 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
113.
suratul Falaki
404.1 KB
Open: suratul Falaki.mp3
114.
suratu Naasi
390.3 KB
Open: suratu Naasi.mp3
115.
suratul fatiaha
746.2 KB
Open: suratul fatiaha .mp3
116.
suratul bakarat
76.8 MB
Open: suratul bakarat.mp3
117.
suratul Aali imrane
43.1 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
118.
suratu nisaai
46.7 MB
Open: suratu nisaai.mp3
119.
suratul Maida
34.7 MB
Open: suratul Maida.mp3
120.
suratul An aam
39.7 MB
Open: suratul An aam.mp3
121.
suratul Aaraf
42.4 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
122.
suratul Anfaal
15.5 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
123.
suratu tawbah
31.9 MB
Open: suratu tawbah.mp3
124.
suratu Yunus
24.2 MB
Open: suratu Yunus.mp3
125.
suratu hudu
24.3 MB
Open: suratu hudu.mp3
126.
suratu Yusuf
22.6 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
127.
suratu Raad
11.9 MB
Open: suratu Raad.mp3
128.
suratu Ibrahim
12.6 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
129.
suratul Hidjri
10 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
130.
suratu Nahal
24.5 MB
Open: suratu Nahal.mp3
131.
suratul Israi
21.7 MB
Open: suratul Israi.mp3
132.
suratul Kahaf
20.9 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
133.
suratu Mariam
13.3 MB
Open: suratu Mariam.mp3
134.
suratu Tooha
17.1 MB
Open: suratu Tooha.mp3
135.
suratul Anbiya
17.9 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
136.
suratul Hadji
17.5 MB
Open: suratul Hadji.mp3
137.
suratul Muminuna
15 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
138.
suratu Nurre
16.7 MB
Open: suratu Nurre.mp3
139.
suratul Furkan
12.2 MB
Open: suratul Furkan.mp3
140.
suratu chuara
17.5 MB
Open: suratu chuara.mp3
141.
suratu Namli
15.8 MB
Open: suratu Namli.mp3
142.
suratul kasosi
17 MB
Open: suratul kasosi.mp3
143.
suratul Ankabuti
13.7 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
144.
suratu Rumi
11.2 MB
Open: suratu Rumi.mp3
145.
suratu lukmane
7 MB
Open: suratu lukmane.mp3
146.
suratu sadjdah
5.1 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
147.
suratul Ahzab
16.9 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
148.
suratu Sabai
11.5 MB
Open: suratu Sabai.mp3
149.
suratu Faatir
9.9 MB
Open: suratu Faatir.mp3
150.
suratu Yaasine
9.9 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
151.
suratu Safat
13.4 MB
Open: suratu Safat.mp3
152.
suratu sood
10.5 MB
Open: suratu sood.mp3
153.
souratu zumar
16.1 MB
Open: souratu zumar.mp3
154.
suratu gaafir
15.9 MB
Open: suratu gaafir.mp3
155.
suratu Fusilate
10.9 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
156.
suratu chura
11 MB
Open: suratu chura.mp3
157.
suratu zukruf
12.2 MB
Open: suratu zukruf.mp3
158.
suratu dukane
5.3 MB
Open: suratu dukane.mp3
159.
suratu djaasia
6.9 MB
Open: suratu djaasia.mp3
160.
suratul ahkaaf
8.5 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
161.
suratu muhamad
7 MB
Open: suratu muhamad.mp3
162.
suratul Fathi
7.6 MB
Open: suratul Fathi.mp3
163.
suratul Hudjrate
4.5 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
164.
suratu kaaf
5.6 MB
Open: suratu kaaf.mp3
165.
suratu zaariyatte
5.2 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
166.
suratu tuur
4.9 MB
Open: suratu  tuur.mp3
167.
suratu Nadjmi
5.1 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
168.
suratul kamar
5.4 MB
Open: suratul kamar.mp3
169.
suratu rahmani
7 MB
Open: suratu rahmani.mp3
170.
suratul waakiate
6.2 MB
Open: suratul waakiate.mp3
171.
suratul Hadid
8.2 MB
Open: suratul Hadid.mp3
172.
suratul mudjadala
6.2 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
173.
suratul Hachri
5.8 MB
Open: suratul Hachri.mp3
174.
suratul mumtahana
4.6 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
175.
suratu soofi
3 MB
Open: suratu soofi.mp3
176.
suratul djumaat
2.4 MB
Open: suratul djumaat.mp3
177.
suratul munafikuna
2.5 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
178.
suratu tagabuni
3.4 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
179.
suratu toolaki
3.8 MB
Open: suratu toolaki.mp3
180.
suratu tahrim
3.3 MB
Open: suratu tahrim.mp3
181.
suratul mulki
4.5 MB
Open: suratul mulki.mp3
182.
suratul Qualami
4.4 MB
Open: suratul Qualami.mp3
183.
suratul haakati
3.9 MB
Open: suratul haakati.mp3
184.
suratul Maaridji
3.2 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
185.
suratu Nuh
3 MB
Open: suratu Nuh.mp3
186.
suratul djini
3.6 MB
Open: suratul djini.mp3
187.
suratul muzamil
2.7 MB
Open: suratul muzamil.mp3
188.
suratul Mudasir
3.7 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
189.
suratul kiyamah
2.6 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
190.
suratul Insani
3.6 MB
Open: suratul Insani.mp3
191.
suratul Mursalati
3.3 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
192.
suratu Nabai
3.1 MB
Open: suratu Nabai.mp3
193.
suratul Naaziaati
3.1 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
194.
suratu Abas
2.5 MB
Open: suratu Abas.mp3
195.
suratu Takwir
1.8 MB
Open: suratu Takwir.mp3
196.
suratul Infitar
1.5 MB
Open: suratul Infitar.mp3
197.
suratul Mutafifiin
2.9 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
198.
suratul Inchikak
1.8 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
199.
suratul Burudji
1.8 MB
Open: suratul Burudji.mp3
200.
suratu Toorik
1.1 MB
Open: suratu Toorik.mp3
201.
suratul Aalaa
1.1 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
202.
suratul Gaachiya
1.7 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
203.
suratul Fadjri
2.4 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
204.
suratul Baladi
1.4 MB
Open: suratul Baladi.mp3
205.
suratul Chamsi
1 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
206.
suratul leyli
1.3 MB
Open: suratul leyli.mp3
207.
suratu Duha
803.6 KB
Open: suratu Duha.mp3
208.
suratu Charhi
516.5 KB
Open: suratu Charhi.mp3
209.
suratu tiini
682.9 KB
Open: suratu tiini.mp3
210.
suratul Alaki
1.2 MB
Open: suratul Alaki.mp3
211.
suratul kadri
632.5 KB
Open: suratul kadri.mp3
212.
suratul Bayinati
1.4 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
213.
suratul Zal zalati
687.8 KB
Open: suratul Zal zalati.mp3
214.
suratul Aadiyati
781.2 KB
Open: suratul Aadiyati.mp3
215.
suratul Kaariati
650.7 KB
Open: suratul Kaariati.mp3
216.
suratu Takaasur
669.9 KB
Open: suratu Takaasur.mp3
217.
suratul Asri
317.8 KB
Open: suratul Asri.mp3
218.
suratul Humaza
630.4 KB
Open: suratul Humaza.mp3
219.
suratul Fiili
352.8 KB
Open: suratul Fiili.mp3
220.
suratu Kuraychi
348.6 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
221.
suratul Maaun
496.9 KB
Open: suratul Maaun.mp3
222.
suratul Kawsar
352.4 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
223.
suratuk Kaafiruna
501.7 KB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
224.
suratu Nasri
367.8 KB
Open: suratu Nasri.mp3
225.
suratul Masadi
500.5 KB
Open: suratul Masadi.mp3
226.
suratul Ikhlasi
323.3 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
227.
suratul Falaki
404.1 KB
Open: suratul Falaki.mp3
228.
suratu Naasi
390.3 KB
Open: suratu Naasi.mp3
229.
suratul fatiaha
746.2 KB
Open: suratul fatiaha .mp3
230.
suratul bakarat
76.8 MB
Open: suratul bakarat.mp3
231.
suratul Aali imrane
43.1 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
232.
suratu nisaai
46.7 MB
Open: suratu nisaai.mp3
233.
suratul Maida
34.7 MB
Open: suratul Maida.mp3
234.
suratul An aam
39.7 MB
Open: suratul An aam.mp3
235.
suratul Aaraf
42.4 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
236.
suratul Anfaal
15.5 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
237.
suratu tawbah
31.9 MB
Open: suratu tawbah.mp3
238.
suratu Yunus
24.2 MB
Open: suratu Yunus.mp3
239.
suratu hudu
24.3 MB
Open: suratu hudu.mp3
240.
suratu Yusuf
22.6 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
241.
suratu Raad
11.9 MB
Open: suratu Raad.mp3
242.
suratu Ibrahim
12.6 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
243.
suratul Hidjri
10 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
244.
suratu Nahal
24.5 MB
Open: suratu Nahal.mp3
245.
suratul Israi
21.7 MB
Open: suratul Israi.mp3
246.
suratul Kahaf
20.9 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
247.
suratu Mariam
13.3 MB
Open: suratu Mariam.mp3
248.
suratu Tooha
17.1 MB
Open: suratu Tooha.mp3
249.
suratul Anbiya
17.9 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
250.
suratul Hadji
17.5 MB
Open: suratul Hadji.mp3
251.
suratul Muminuna
15 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
252.
suratu Nurre
16.7 MB
Open: suratu Nurre.mp3
253.
suratul Furkan
12.2 MB
Open: suratul Furkan.mp3
254.
suratu chuara
17.5 MB
Open: suratu chuara.mp3
255.
suratu Namli
15.8 MB
Open: suratu Namli.mp3
256.
suratul kasosi
17 MB
Open: suratul kasosi.mp3
257.
suratul Ankabuti
13.7 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
258.
suratu Rumi
11.2 MB
Open: suratu Rumi.mp3
259.
suratu lukmane
7 MB
Open: suratu lukmane.mp3
260.
suratu sadjdah
5.1 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
261.
suratul Ahzab
16.9 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
262.
suratu Sabai
11.5 MB
Open: suratu Sabai.mp3
263.
suratu Faatir
9.9 MB
Open: suratu Faatir.mp3
264.
suratu Yaasine
9.9 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
265.
suratu Safat
13.4 MB
Open: suratu Safat.mp3
266.
suratu sood
10.5 MB
Open: suratu sood.mp3
267.
souratu zumar
16.1 MB
Open: souratu zumar.mp3
268.
suratu gaafir
15.9 MB
Open: suratu gaafir.mp3
269.
suratu Fusilate
10.9 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
270.
suratu chura
11 MB
Open: suratu chura.mp3
271.
suratu zukruf
12.2 MB
Open: suratu zukruf.mp3
272.
suratu dukane
5.3 MB
Open: suratu dukane.mp3
273.
suratu djaasia
6.9 MB
Open: suratu djaasia.mp3
274.
suratul ahkaaf
8.5 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
275.
suratu muhamad
7 MB
Open: suratu muhamad.mp3
276.
suratul Fathi
7.6 MB
Open: suratul Fathi.mp3
277.
suratul Hudjrate
4.5 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
278.
suratu kaaf
5.6 MB
Open: suratu kaaf.mp3
279.
suratu zaariyatte
5.2 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
280.
suratu tuur
4.9 MB
Open: suratu  tuur.mp3
281.
suratu Nadjmi
5.1 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
282.
suratul kamar
5.4 MB
Open: suratul kamar.mp3
283.
suratu rahmani
7 MB
Open: suratu rahmani.mp3
284.
suratul waakiate
6.2 MB
Open: suratul waakiate.mp3
285.
suratul Hadid
8.2 MB
Open: suratul Hadid.mp3
286.
suratul mudjadala
6.2 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
287.
suratul Hachri
5.8 MB
Open: suratul Hachri.mp3
288.
suratul mumtahana
4.6 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
289.
suratu soofi
3 MB
Open: suratu soofi.mp3
290.
suratul djumaat
2.4 MB
Open: suratul djumaat.mp3
291.
suratul munafikuna
2.5 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
292.
suratu tagabuni
3.4 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
293.
suratu toolaki
3.8 MB
Open: suratu toolaki.mp3
294.
suratu tahrim
3.3 MB
Open: suratu tahrim.mp3
295.
suratul mulki
4.5 MB
Open: suratul mulki.mp3
296.
suratul Qualami
4.4 MB
Open: suratul Qualami.mp3
297.
suratul haakati
3.9 MB
Open: suratul haakati.mp3
298.
suratul Maaridji
3.2 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
299.
suratu Nuh
3 MB
Open: suratu Nuh.mp3
300.
suratul djini
3.6 MB
Open: suratul djini.mp3
301.
suratul muzamil
2.7 MB
Open: suratul muzamil.mp3
302.
suratul Mudasir
3.7 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
303.
suratul kiyamah
2.6 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
304.
suratul Insani
3.6 MB
Open: suratul Insani.mp3
305.
suratul Mursalati
3.3 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
306.
suratu Nabai
3.1 MB
Open: suratu Nabai.mp3
307.
suratul Naaziaati
3.1 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
308.
suratu Abas
2.5 MB
Open: suratu Abas.mp3
309.
suratu Takwir
1.8 MB
Open: suratu Takwir.mp3
310.
suratul Infitar
1.5 MB
Open: suratul Infitar.mp3
311.
suratul Mutafifiin
2.9 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
312.
suratul Inchikak
1.8 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
313.
suratul Burudji
1.8 MB
Open: suratul Burudji.mp3
314.
suratu Toorik
1.1 MB
Open: suratu Toorik.mp3
315.
suratul Aalaa
1.1 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
316.
suratul Gaachiya
1.7 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
317.
suratul Fadjri
2.4 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
318.
suratul Baladi
1.4 MB
Open: suratul Baladi.mp3
319.
suratul Chamsi
1 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
320.
suratul leyli
1.3 MB
Open: suratul leyli.mp3
321.
suratu Duha
803.6 KB
Open: suratu Duha.mp3
322.
suratu Charhi
516.5 KB
Open: suratu Charhi.mp3
323.
suratu tiini
682.9 KB
Open: suratu tiini.mp3
324.
suratul Alaki
1.2 MB
Open: suratul Alaki.mp3
325.
suratul kadri
632.5 KB
Open: suratul kadri.mp3
326.
suratul Bayinati
1.4 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
327.
suratul Zal zalati
687.8 KB
Open: suratul Zal zalati.mp3
328.
suratul Aadiyati
781.2 KB
Open: suratul Aadiyati.mp3
329.
suratul Kaariati
650.7 KB
Open: suratul Kaariati.mp3
330.
suratu Takaasur
669.9 KB
Open: suratu Takaasur.mp3
331.
suratul Asri
317.8 KB
Open: suratul Asri.mp3
332.
suratul Humaza
630.4 KB
Open: suratul Humaza.mp3
333.
suratul Fiili
352.8 KB
Open: suratul Fiili.mp3
334.
suratu Kuraychi
348.6 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
335.
suratul Maaun
496.9 KB
Open: suratul Maaun.mp3
336.
suratul Kawsar
352.4 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
337.
suratuk Kaafiruna
501.7 KB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
338.
suratu Nasri
367.8 KB
Open: suratu Nasri.mp3
339.
suratul Masadi
500.5 KB
Open: suratul Masadi.mp3
340.
suratul Ikhlasi
323.3 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
341.
suratul Falaki
404.1 KB
Open: suratul Falaki.mp3
342.
suratu Naasi
390.3 KB
Open: suratu Naasi.mp3
a file tougouni ( 4 )
Go to the Top