บทว่าด้วยการถือศีลอด - อิอฺติกาฟ

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: บทว่าด้วยการถือศีลอด - อิอฺติกาฟ
ภาษา: จีน
ผู้เขียน: มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์
ผู้แปล: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์
ผู้ตรวจทาน: ลี เชียง ชาย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: บทความเรื่อง บทว่าด้วยการถือศีลอด - อิอฺติกาฟ จากหนังสือเชคอัตตุวัยญิรีย์
วันที่เพิ่ม: 2007-11-29
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/64485
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: จีน - อาหรับ - เบ็งกอล - มาลายาลัม - อุซเบก - บอสเนีย - อังกฤษ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
坐静
260.2 KB
: 坐静.pdf
2.
坐静
1.7 MB
: 坐静.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

6-坐静

F-坐静:为了顺从真主必须在清真寺内按照特殊的方式坐静,无论男女。

F-坐静就是投身于崇拜和亲近清高的真主,断绝与世俗的一切联系,抛弃人间烦劳,全心记念伟大尊严的真主。

F-坐静的断法:

任何时间都允许坐静,没有封斋的坐静也是正确的,许愿的坐静属于当然。在“赖麦丹”月的坐静属于圣行,最贵重、最强调的是在“赖麦丹”月的后十天。

在禁寺、圣寺和远寺中坐静比其它任何清真寺都贵重。比如在禁寺里,如果规定在最高的地方坐静,不允许在其它的地方坐静;如果规定在最低的地方坐静,允许在最低的地方坐静,也允许在最高的地方坐静。

F-坐静正确的条件:

必须在成立集体拜的清真寺内坐静,封着斋坐静最好;没有大净者、月经妇和有产血的妇女的坐静都不正确,至于有病血的妇女,其坐静是正确的。

F-最高贵的清真寺是禁寺,在其中礼一拜有十万倍的回赐,然后圣寺,在其中礼一拜有一千倍的回赐,最后远寺,在其中礼一拜有二百五十倍的回赐。

F-如果某人许愿在这三座清真寺中的某一座里礼拜或坐静,他必须履行之;如果某人许愿在其它任何清真寺中礼拜或坐静,除非是法定的优势,否则,他不必要那样做,他可以随心所欲地在任何一座清真寺里礼拜或坐静。

F-坐静的开始与结束:

Œ-规定时间的许愿坐静,坐静者应在第一夜晚的太阳落山前进入静帐,在第二天的太阳落山之后离开静帐。例如,他说:“我在‘赖麦丹’月内坐静一个星期。”

-如果穆斯林想在“赖麦丹”月的后十天内坐静,坐静者应在第二十一夜晚的太阳落山前进入静帐,在“赖麦丹”月的最后一天的太阳落山之后离开静帐。

F-按照圣行,坐静者应该努力从事于各种功修,如诵读《古兰经》,记念真主,向真主祈祷、求饶,礼副功拜、夜间拜,远离一切无益的言行。

F-因为大小便、洗小净、参加主麻拜、吃、喝以及类似的,如必须探望的病人或必须参加的殡礼,如他的双亲之一、或近亲或类似他俩的,允许坐静者离开静帐,走出清真寺。

F-允许妇女到丈夫的静帐内探望自己的丈夫,同他谈一段时间的话;亲友也是如此。

F-最贵重的坐静是在“赖麦丹”月后十天内的坐静。如果中止了后十天的坐静,或中止了其中的一部分,对坐静者并无伤害,但许愿的坐静则例外。

F-无论男女,在“赖麦丹”月后十天内的坐静都属于圣行。

阿依莎(愿主喜悦她)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)曾经在斋月的后十天里坐静,直至清高的真主使其归真,在他去世之后,他的众妻室坐静。[①]

F-如果女人得到监护人的同意、地方安全可靠,并且不是月经妇或产妇,那么,她在清真寺内的坐静是正确的,但必须远离男人,是在专门供女人的静帐内坐静。

F-无故离开静帐、或同妻子性交、或背叛伊斯兰、或昏迷都会使坐静无效;对于女人,月经与产血也都会使坐静无效 

F-无论是在坐静或其它的时间内,都允许男人或女人在清真寺里睡觉。

F-在“赖麦丹”月后十天内盼望“盖德尔”夜,并确定了“盖德尔”夜是奇数之夜,最有可能的是斋月的第二十七个夜晚,斋月的后十天坐静寻找“盖德尔”夜属于圣行。

F-坐静的期限:

允许在任何时间、在任何夜晚、或白天、或昼夜内坐静。

Œ-欧麦尔·本·罕塔布(愿主喜悦他)的传述,他说:“主的使者啊!在蒙昧时期我曾许愿一定要在禁寺内坐静一个夜晚。”先知(愿主赐福之,并使其平安)对他说:“你应完成你的愿言。”然后欧麦尔坐了一个夜晚的静。[②]

-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,他说:“先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)在每年的‘赖麦丹’月都要坐十天的静;在他归真的那一年,他坐了二十天的静。[③]

__________________________________

[①]《布哈里圣训集》第2026段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1172

[②]《布哈里圣训集》第2042段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1656

[③]《布哈里圣训集》第2044

 
ดูเพิ่มเติม ( 5 )
Go to the Top