ഖാലിദ് അല്‍ ജുറൈസി

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
ബണ്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ( 7 )
Go to the Top