Alukuraani ti a ke ni sisẹntẹle lati ọwọ Abdur Rahman As-Sudays, was Suhuud Ash Shuraym pẹlu itumọ rẹ si ede Urudu (uudu)

Quran Subject Information
Title: Alukuraani ti a ke ni sisẹntẹle lati ọwọ Abdur Rahman As-Sudays, was Suhuud Ash Shuraym pẹlu itumọ rẹ si ede Urudu (uudu)
Addition Date: 2014-05-25
Short Link: http://IslamHouse.com/596462
Attachments ( 114 )
1.
Al-Faatiah (Ohun ti a fi nsi nkan)
333 KB
Open: Al-Faatiah (Ohun ti a fi nsi nkan) .mp3
2.
Al-Bakọrah (Maalu)
44 MB
Open: Al-Bakọrah (Maalu).mp3
3.
Al-Imrọọn (Awọn ara ile Imrọọn)
23.3 MB
Open: Al-Imrọọn (Awọn ara ile Imrọọn).mp3
4.
An-Nisaah (Awọn Obirin)
25.4 MB
Open: An-Nisaah (Awọn Obirin).mp3
5.
Al-Mọọ’idah (Tabili)
18.8 MB
Open: Al-Mọọ’idah (Tabili).mp3
6.
Al-An’aam (Awọn nkan Ọsin)
20.9 MB
Open: Al-An’aam (Awọn nkan Ọsin).mp3
7.
Al-A’rọọf (Afonufoji)
23.2 MB
Open: Al-A’rọọf (Afonufoji).mp3
8.
Al-Anfaal (Awọn ere oju ogun)
8.7 MB
Open: Al-Anfaal (Awọn ere oju ogun).mp3
9.
At-Taobah (Túúbá)
16.8 MB
Open: At-Taobah (Túúbá).mp3
10.
Yuunus
12.3 MB
Open: Yuunus .mp3
11.
Huud
12.8 MB
Open: Huud.mp3
12.
Yuusuf
12.1 MB
Open: Yuusuf.mp3
13.
Ar-Ra’d (Àrá)
6.1 MB
Open: Ar-Ra’d (Àrá).mp3
14.
Ibrahim
6.4 MB
Open: Ibrahim.mp3
15.
Al-Hijr (Ọna apata)
4.4 MB
Open: Al-Hijr (Ọna apata).mp3
16.
An-Nahl (Oyin)
12.3 MB
Open: An-Nahl (Oyin).mp3
17.
Al-Isrọọh (Irin ajo alẹ)
10.4 MB
Open: Al-Isrọọh (Irin ajo alẹ).mp3
18.
Al-Kahf (Ọgbun)
10.7 MB
Open: Al-Kahf (Ọgbun).mp3
19.
Mọriyam
6 MB
Open: Mọriyam .mp3
20.
Tọọha
9.7 MB
Open: Tọọha.mp3
21.
Al-Anbiyaah (Awọn Anọbi)
7.7 MB
Open: Al-Anbiyaah (Awọn Anọbi).mp3
22.
Al-Hajj
9.1 MB
Open: Al-Hajj.mp3
23.
Al-Mu’minuun (Awọn Mumini)
6.9 MB
Open: Al-Mu’minuun (Awọn Mumini).mp3
24.
An-Nuur (Imọlẹ)
9.2 MB
Open: An-Nuur (Imọlẹ).mp3
25.
Al-Furkọọn (Alaye ọrọ)
6.1 MB
Open: Al-Furkọọn (Alaye ọrọ).mp3
26.
Ash-Shuharọọh (Awọn akọrin)
8.7 MB
Open: Ash-Shuharọọh (Awọn akọrin).mp3
27.
An-Naml (Awurebe)
8 MB
Open: An-Naml (Awurebe).mp3
28.
Al-Kọsọs (Awọn Itan)
9.2 MB
Open: Al-Kọsọs (Awọn Itan).mp3
29.
Al-Ankabuut (Alantaakun)
6.2 MB
Open: Al-Ankabuut (Alantaakun).mp3
30.
Ar-Ruum (Awọn ara Roomu)
5 MB
Open: Ar-Ruum (Awọn ara Roomu).mp3
31.
Lukman
3.5 MB
Open: Lukman  .mp3
32.
As-Sajdah (Iforikanlẹ)
2.8 MB
Open: As-Sajdah (Iforikanlẹ).mp3
33.
Al-Ahzaab (Awọn lẹgbẹlẹgbẹ)
9 MB
Open: Al-Ahzaab (Awọn lẹgbẹlẹgbẹ).mp3
34.
Sahbah (Ijọ Sabai)
6.2 MB
Open: Sahbah (Ijọ Sabai).mp3
35.
Faatir (Asẹda)
5.5 MB
Open: Faatir (Asẹda).mp3
36.
Yaasin
5.4 MB
Open: Yaasin.mp3
37.
As-Sọọfaat (Awọn Malaika to to lọwọọwọ)
6.5 MB
Open: As-Sọọfaat (Awọn Malaika to to lọwọọwọ).mp3
38.
Sọọd
5.4 MB
Open: Sọọd .mp3
39.
Az-Zumar (Awọn ero)
8.6 MB
Open: Az-Zumar (Awọn ero).mp3
40.
Ghaafir (Alaforijin)
8.7 MB
Open: Ghaafir (Alaforijin).mp3
41.
Fussilat (Alalaye)
6.1 MB
Open: Fussilat (Alalaye).mp3
42.
Ash-Shuurọọh (Ifikunlukun)
5.4 MB
Open: Ash-Shuurọọh (Ifikunlukun).mp3
43.
Az-Zukhruf (Wura)
6.6 MB
Open: Az-Zukhruf (Wura).mp3
44.
Ad-Dukhaan (Eefin)
2.7 MB
Open: Ad-Dukhaan (Eefin).mp3
45.
Al-Jaathiyah (Ikunlẹ)
3.5 MB
Open: Al-Jaathiyah (Ikunlẹ).mp3
46.
Al-Ahkọọf (Eruku to gba oju ọjọ)
4.8 MB
Open: Al-Ahkọọf (Eruku to gba oju ọjọ).mp3
47.
Muhammad
4.3 MB
Open: Muhammad.mp3
48.
Al-Fath (Aranse)
3.7 MB
Open: Al-Fath (Aranse).mp3
49.
Al-Hujurọọt (Iyara)
2.7 MB
Open: Al-Hujurọọt (Iyara).mp3
50.
Kọọf
2.9 MB
Open: Kọọf.mp3
51.
Adh-Dhaariyaat (Ẹfuufu agan)
3.1 MB
Open: Adh-Dhaariyaat (Ẹfuufu agan).mp3
52.
At-Tuur (Oke)
2.3 MB
Open: At-Tuur (Oke).mp3
53.
An-Najm (Irawọ)
2.5 MB
Open: An-Najm (Irawọ).mp3
54.
Al-Kọmọr (Osupa)
2.5 MB
Open: Al-Kọmọr (Osupa).mp3
55.
Ar-Rahman (Ọba Ajọke Aye)
3.5 MB
Open: Ar-Rahman (Ọba Ajọke Aye).mp3
56.
Al-Waaki’ah (Ajinde o se dọgbọn si ko ma sẹ lẹ)
3.1 MB
Open: Al-Waaki’ah (Ajinde o se dọgbọn si ko ma sẹ lẹ).mp3
57.
Al-Hadiid (Irin)
4 MB
Open: Al-Hadiid (Irin).mp3
58.
Al-Mujaadilah (Ẹbẹ)
3.4 MB
Open: Al-Mujaadilah (Ẹbẹ).mp3
59.
Al-Hashr (Akojọ)
3.6 MB
Open: Al-Hashr (Akojọ).mp3
60.
Al-Mumtainah (Ẹru ti o dan wo)
2.9 MB
Open: Al-Mumtainah (Ẹru ti o dan wo).mp3
61.
As-Sọff (Ito lowọọwọ)
1.7 MB
Open: As-Sọff (Ito lowọọwọ).mp3
62.
Al-Jum’ah
1.4 MB
Open: Al-Jum’ah .mp3
63.
Al-Munaafikuun (Awọn Alabosi)
1.5 MB
Open: Al-Munaafikuun (Awọn Alabosi).mp3
64.
At-Tagọọbun (Ohun adijọni)
1.8 MB
Open: At-Tagọọbun (Ohun adijọni).mp3
65.
At-Tọlaak (Ikọni)
2.5 MB
Open: At-Tọlaak (Ikọni).mp3
66.
At-Tahriim (Eewọ)
2.2 MB
Open: At-Tahriim (Eewọ).mp3
67.
Al-Mulk (Ipo Ọla)
2.1 MB
Open: Al-Mulk (Ipo Ọla).mp3
68.
Al-Kọlam (Gege)
2.1 MB
Open: Al-Kọlam (Gege).mp3
69.
Al-Haakkọh (Ohun ti daju lati sẹlẹ)
1.8 MB
Open: Al-Haakkọh (Ohun ti daju lati sẹlẹ).mp3
70.
Al-Mahaarij (Awọn ọna agbagoke)
2 MB
Open: Al-Mahaarij (Awọn ọna agbagoke).mp3
71.
Nuuh
1.8 MB
Open: Nuuh.mp3
72.
Al-Jinn (Awọn Alijannu)
2.2 MB
Open: Al-Jinn (Awọn Alijannu).mp3
73.
Al-Muzammil (Ẹniti o n pe ”dasọ bo mi”
1.6 MB
Open: Al-Muzammil (Ẹniti o n pe ”dasọ bo mi”.mp3
74.
Al-Mudath-thir (Ẹni ti a da nkan bo)
2 MB
Open: Al-Mudath-thir (Ẹni ti a da nkan bo).mp3
75.
Al-Kiyaamọh (Ọjọ Igbende)
1.3 MB
Open: Al-Kiyaamọh (Ọjọ Igbende).mp3
76.
Al-Insaan (Eniyan)
1.7 MB
Open: Al-Insaan (Eniyan).mp3
77.
Al-Mursalaat (Awọn ti a ran)
1.4 MB
Open: Al-Mursalaat (Awọn ti a ran).mp3
78.
An-Nabai (Iroyin)
1.4 MB
Open: An-Nabai (Iroyin).mp3
79.
An-Naazihaat (Awọn ti wọn gba ẹmi lagidi)
1.4 MB
Open: An-Naazihaat (Awọn ti wọn gba ẹmi lagidi).mp3
80.
Abas (Ẹni ti foju ro)
1.1 MB
Open: Abas (Ẹni ti foju ro).mp3
81.
At-Tẹkwiir (ki ka nkan wo
599.8 KB
Open: At-Tẹkwiir (ki ka nkan wo.mp3
82.
Al-Infitaar (fifaya pẹrẹpẹrẹ)
1 MB
Open: Al-Infitaar (fifaya pẹrẹpẹrẹ).mp3
83.
Al-Mutọffifiin (Awọn ti o n di osuwọn ku)
1.4 MB
Open: Al-Mutọffifiin (Awọn ti o n di osuwọn ku).mp3
84.
Al-Inshikọọk (fifaya pẹrẹpẹrẹ)
917.5 KB
Open: Al-Inshikọọk (fifaya pẹrẹpẹrẹ).mp3
85.
Al-Buruuj (Akojọpọ Irawọ)
881.6 KB
Open: Al-Buruuj (Akojọpọ Irawọ).mp3
86.
At-Tọọrik (Alejo Alẹ)
551.8 KB
Open: At-Tọọrik (Alejo Alẹ).mp3
87.
Al-Ahlaa (Ọlọla ju)
672 KB
Open: Al-Ahlaa (Ọlọla ju).mp3
88.
Al-Ghọọshiyah (Isẹlẹ to boni mọlẹ daru)
822.4 KB
Open: Al-Ghọọshiyah (Isẹlẹ to boni mọlẹ daru).mp3
89.
Al-Fajr (Idaju kutu)
1.2 MB
Open: Al-Fajr (Idaju kutu).mp3
90.
Al-Balad (Ilu)
655.7 KB
Open: Al-Balad (Ilu).mp3
91.
Ash-Shams (Oorun)
566.5 KB
Open: Ash-Shams (Oorun).mp3
92.
Al-Layl (Oru)
680.4 KB
Open: Al-Layl (Oru).mp3
93.
Ad-Duhaa (Imọlẹ owurọ)
439.4 KB
Open: Ad-Duhaa (Imọlẹ owurọ).mp3
94.
Ash-Shar’h (Fifẹ Igbaaya)
288.1 KB
Open: Ash-Shar’h (Fifẹ Igbaaya).mp3
95.
At-Tiin (Eso Tiinu)
352.4 KB
Open: At-Tiin (Eso Tiinu).mp3
96.
Al-Alak (Ẹjẹ didi)
702 KB
Open: Al-Alak (Ẹjẹ didi).mp3
97.
Al-Kọdr (Oru Agbara)
271 KB
Open: Al-Kọdr (Oru Agbara).mp3
98.
Al-Bayyinah (Idi ọrọ)
743.9 KB
Open: Al-Bayyinah (Idi ọrọ).mp3
99.
Az-Zilzilah (Iwariri)
339.4 KB
Open: Az-Zilzilah (Iwariri).mp3
100.
Al-Aadiyaat (Ẹsin to nsa ere)
395.3 KB
Open: Al-Aadiyaat (Ẹsin to nsa ere).mp3
101.
Al-Kọọrihah (Ohun ti o nkan ilẹkun)
356.3 KB
Open: Al-Kọọrihah (Ohun ti o nkan ilẹkun).mp3
102.
At-Takaathur (Ọpọ oore aye)
325.1 KB
Open: At-Takaathur (Ọpọ oore aye).mp3
103.
Al-Asr (Asiko)
168.3 KB
Open: Al-Asr (Asiko).mp3
104.
Al-Humazah (Abu ni lẹyin)
328.1 KB
Open: Al-Humazah (Abu ni lẹyin).mp3
105.
Al-Fiil (Eerin)
253.2 KB
Open: Al-Fiil (Eerin).mp3
106.
Kuraesh or Kuraysh (Awọn Kuraisi)
222 KB
Open: Kuraesh or Kuraysh (Awọn Kuraisi).mp3
107.
Al-Mọọhuun (Koseemani)
282.4 KB
Open: Al-Mọọhuun (Koseemani).mp3
108.
Al-Kaothar (Ọpọ oore)
163.2 KB
Open: Al-Kaothar (Ọpọ oore).mp3
109.
Al-Kaafiruun (Awọn Keferi)
284.1 KB
Open: Al-Kaafiruun (Awọn Keferi).mp3
110.
An-Na’sr (Aranse)
226.5 KB
Open: An-Na’sr (Aranse).mp3
111.
Al-Masad
218.9 KB
Open: Al-Masad .mp3
112.
Al-Ikhlaas (Isafọmọ)
171.4 KB
Open: Al-Ikhlaas (Isafọmọ).mp3
113.
Al-Falak (Iyalẹta)
220 KB
Open: Al-Falak (Iyalẹta).mp3
114.
An-Naas (Eniyan)
265.3 KB
Open: An-Naas (Eniyan).mp3
Go to the Top