షేఖ్ నాసర్ అల్ ఖతామీ కంఠస్వరంలో మురత్తిల్ విధానంలో ఖుర్ఆన్ పఠనం

దివ్యఖుర్ఆన్ విషయపు వివరణ
పేరు: షేఖ్ నాసర్ అల్ ఖతామీ కంఠస్వరంలో మురత్తిల్ విధానంలో ఖుర్ఆన్ పఠనం
పఠించినకర్త: నాసర్ బిన్ అలీ ఖతామీ
సంక్షిప్త వివరణ: 128 Kb MP3 హై క్వాలిటీలో హఫ్స్ అల్ ఆసిమ్ రివాయత్ లో షేఖ్ నాసర్ అల్ ఖతామీ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ పఠనం. ఇది తరావీహ్ నమాజులు మరియు ఖియాముల్ లైల్ నమాజుల సమయంలో రికార్డు చేయబడింది. ఆయన రియాద్ పట్టణంలోని ఒక మస్జిద్ లో ఇమామ్. ఆయన మృదుమధురంగా ఖుర్ఆన్ పఠనం చేస్తారు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-05-22
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/583214
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 114 )
1.
సూరతు అల్ ఫాతిహా (ప్రారంభం)
532.2 KB
: సూరతు అల్ ఫాతిహా (ప్రారంభం).mp3
2.
సూరతు అల్ బఖరహ్ (గోవు)
86.5 MB
: సూరతు అల్ బఖరహ్ (గోవు).mp3
3.
సూరతు ఆలె ఇమ్రాన్ (ఇమ్రాన్ వంశం)
51.7 MB
: సూరతు ఆలె ఇమ్రాన్ (ఇమ్రాన్ వంశం).mp3
4.
సూరతున్నిసాఅ (స్త్రీలు, మహిళలు)
50.5 MB
: సూరతున్నిసాఅ (స్త్రీలు, మహిళలు).mp3
5.
సూరతు అల్ మాఇదహ్ (వడ్డించిన విస్తరి)
39.2 MB
: సూరతు అల్ మాఇదహ్ (వడ్డించిన విస్తరి).mp3
6.
సూరతు అల్ అన్ఆమ్ (పశువులు)
43 MB
: సూరతు అల్ అన్ఆమ్ (పశువులు).mp3
7.
సూరతు అల్ అఆరాఫ్ (శిఖరాలు)
45.3 MB
: సూరతు అల్ అఆరాఫ్ (శిఖరాలు).mp3
8.
సూరతుల్ అన్ ఫాల్ (సమర సొత్తు)
17.4 MB
: సూరతుల్ అన్ ఫాల్ (సమర సొత్తు).mp3
9.
సూరతుత్తౌబా (పశ్చాత్తాపం)
35.9 MB
: సూరతుత్తౌబా (పశ్చాత్తాపం).mp3
10.
సూరత్ యూనుస్
26.1 MB
: సూరత్ యూనుస్.mp3
11.
సూరతున్ హూద్
28.8 MB
: సూరతున్ హూద్.mp3
12.
సూరతున్ యూసుఫ్ (ప్రవక్త జోసెఫ్)
25.3 MB
: సూరతున్ యూసుఫ్ (ప్రవక్త జోసెఫ్).mp3
13.
సూరతుర్రఆద్ (మెరుపు)
12.2 MB
: సూరతుర్రఆద్ (మెరుపు).mp3
14.
సూరతు ఇబ్రాహీం (ప్రవక్త అబ్రహాం)
13.2 MB
: సూరతు ఇబ్రాహీం (ప్రవక్త అబ్రహాం).mp3
15.
సూరతుల్ హిజ్ర్ (కొండవాసులు)
9.8 MB
: సూరతుల్ హిజ్ర్ (కొండవాసులు).mp3
16.
సూరతున్నహల్ (తేనీటీగ)
26.7 MB
: సూరతున్నహల్ (తేనీటీగ).mp3
17.
సూరతుల్ ఇస్రాఅ
21.5 MB
: సూరతుల్ ఇస్రాఅ.mp3
18.
సూరతుల్ కహాఫ్ (గుహ)
21.2 MB
: సూరతుల్ కహాఫ్ (గుహ).mp3
19.
సూరతు మర్యమ్ (యేసు తల్లి మేరీ)
14 MB
: సూరతు మర్యమ్ (యేసు తల్లి మేరీ).mp3
20.
సూరతు తహా
17.4 MB
: సూరతు తహా.mp3
21.
సూరతు అల్ అంబియా (ప్రవక్తలు)
17.9 MB
: సూరతు అల్ అంబియా (ప్రవక్తలు).mp3
22.
సూరతు అల్ హజ్ (దుల్ హజ్ నెలలో చేసే పవిత్ర మక్కా యాత్ర)
19.2 MB
: సూరతు అల్ హజ్ (దుల్ హజ్ నెలలో చేసే పవిత్ర మక్కా యాత్ర).mp3
23.
సూరతు అల్ మోఁమినూన్ (దైవ విశ్వాసులు)
16.2 MB
: సూరతు అల్ మోఁమినూన్ (దైవ విశ్వాసులు).mp3
24.
సూరతు అన్నూర్ (కాంతి)
19.1 MB
: సూరతు అన్నూర్ (కాంతి).mp3
25.
సూరతు అల్ ఫుర్ఖాన్ (కొలబద్ధ, గీటురాయి)
12.8 MB
: సూరతు అల్ ఫుర్ఖాన్ (కొలబద్ధ, గీటురాయి).mp3
26.
సూరతు అష్షుఅరా
19.1 MB
: సూరతు అష్షుఅరా.mp3
27.
సూరతు అన్నమల్ (చీమలు)
15.5 MB
: సూరతు అన్నమల్ (చీమలు).mp3
28.
సూరతు అల్ ఖశశ్ (వృత్తాంతాలు, గాథలు)
19.8 MB
: సూరతు అల్ ఖశశ్ (వృత్తాంతాలు, గాథలు).mp3
29.
సూరతు అల్ అంకబూత్ (సాలీడు, సాలె పురుగు)
14 MB
: సూరతు అల్ అంకబూత్ (సాలీడు, సాలె పురుగు).mp3
30.
సూరతు అర్రూమ్ (రోమన్లు)
11.6 MB
: సూరతు అర్రూమ్ (రోమన్లు).mp3
31.
సూరతు లుఖ్మాన్
6.8 MB
: సూరతు లుఖ్మాన్.mp3
32.
సూరతు అస్సజదహ్ (సాష్టాంగం)
5.3 MB
: సూరతు అస్సజదహ్ (సాష్టాంగం).mp3
33.
సూరతు అల్ అహ్ జాబ్
17.2 MB
: సూరతు అల్ అహ్ జాబ్.mp3
34.
సూరతు సబా (షెబా మహారాణి)
11.6 MB
: సూరతు సబా (షెబా మహారాణి).mp3
35.
సూరతు ఫాతిర్ (సృష్టిని ఆరంభించిన వాడు)
10.6 MB
: సూరతు ఫాతిర్ (సృష్టిని ఆరంభించిన వాడు).mp3
36.
సూరతు యాసీన్
11.1 MB
: సూరతు యాసీన్.mp3
37.
సూరతు అశ్శాఫాత్ (పంక్తులు తీరిన శ్రేణులు)
13.2 MB
: సూరతు అశ్శాఫాత్ (పంక్తులు తీరిన శ్రేణులు).mp3
38.
సూరతు సాద్
10.9 MB
: సూరతు సాద్.mp3
39.
సూరతు అజ్జుమర్ (సమూహాలు)
18.7 MB
: సూరతు అజ్జుమర్ (సమూహాలు).mp3
40.
సూరతు గాఫిర్ (క్షమించేవాడు)
17.1 MB
: సూరతు గాఫిర్ (క్షమించేవాడు).mp3
41.
సూరతు ఫుశ్శిలత్ (సవిస్తారంగా వివరించుట)
11.6 MB
: సూరతు ఫుశ్శిలత్ (సవిస్తారంగా వివరించుట).mp3
42.
సూరతు అష్షూరా (సంప్రదింపులు)
11.2 MB
: సూరతు అష్షూరా (సంప్రదింపులు).mp3
43.
సూరతు అజ్జుఖ్రుఫ్
11.8 MB
: సూరతు అజ్జుఖ్రుఫ్.mp3
44.
సూరతు అద్దుఖాన్ (పొగ)
5.9 MB
: సూరతు అద్దుఖాన్ (పొగ).mp3
45.
సూరతు అల్ జాథియహ్ (మోకరిల్లినవాడు, కూలబడినవాడు)
4.7 MB
: సూరతు అల్ జాథియహ్ (మోకరిల్లినవాడు, కూలబడినవాడు).mp3
46.
సూరతు అల్ అహ్ ఖాఫ్ (వంపు తిరిగిన ఇసుక దిబ్బలు)
8.8 MB
: సూరతు అల్ అహ్ ఖాఫ్ (వంపు తిరిగిన ఇసుక దిబ్బలు).mp3
47.
సూరతు ముహమ్మద్ (మొత్తం మానవజాతి కోసం పంపబడిన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)
8.4 MB
: సూరతు ముహమ్మద్ (మొత్తం మానవజాతి కోసం పంపబడిన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం).mp3
48.
సూరతు అల్ ఫత్ హ్ (విజయం)
7.3 MB
: సూరతు అల్ ఫత్ హ్ (విజయం).mp3
49.
సూరతు అల్ హుజురాత్ (నివాసములు)
4.5 MB
: సూరతు అల్ హుజురాత్ (నివాసములు).mp3
50.
సూరతు ఖాఫ్
5.8 MB
: సూరతు ఖాఫ్.mp3
51.
సూరతు అద్దారియాత్ (చెల్లాచెదురుగా వీస్తున్న గాలులు)
5.1 MB
: సూరతు అద్దారియాత్ (చెల్లాచెదురుగా వీస్తున్న గాలులు).mp3
52.
సూరతు అత్తూర్ (తూర్ అనే పర్వతం)
4.3 MB
: సూరతు అత్తూర్ (తూర్ అనే పర్వతం).mp3
53.
సూరతు అన్నజమ్ (నక్షత్రాలు)
4.4 MB
: సూరతు అన్నజమ్ (నక్షత్రాలు).mp3
54.
సూరతు అల్ ఖమర్ (చంద్రుడు)
4.1 MB
: సూరతు అల్ ఖమర్ (చంద్రుడు).mp3
55.
సూరతు అర్రహ్మాన్
6.5 MB
: సూరతు అర్రహ్మాన్.mp3
56.
సూరతు అల్ వాఖిఅహ్ (సంఘటన)
6.2 MB
: సూరతు అల్ వాఖిఅహ్ (సంఘటన).mp3
57.
సూరతు అల్ హదీద్ (ఇనుము)
8.6 MB
: సూరతు అల్ హదీద్ (ఇనుము).mp3
58.
సూరతు అల్ ముజాదిలహ్ (వాదులాడుతున్న మహిళ)
6.7 MB
: సూరతు అల్ ముజాదిలహ్ (వాదులాడుతున్న మహిళ).mp3
59.
సూరతు అల్ హష్ర్ (సమ్మేళనం, సమావేశం)
7 MB
: సూరతు అల్ హష్ర్ (సమ్మేళనం, సమావేశం).mp3
60.
సూరతు అల్ ముమ్తహనహ్ (పరీక్షింపబడబోయే మహిళ)
4.9 MB
: సూరతు అల్ ముమ్తహనహ్ (పరీక్షింపబడబోయే మహిళ).mp3
61.
సూరతు అశ్శఫ్ (పంక్తి)
3.2 MB
: సూరతు అశ్శఫ్ (పంక్తి).mp3
62.
సూరతు అల్ జుమఆహ్ (శుక్రవారం)
2.4 MB
: సూరతు అల్ జుమఆహ్ (శుక్రవారం).mp3
63.
సూరతు అల్ మునాఫిఖూన్ (కపటులు)
2.8 MB
: సూరతు అల్ మునాఫిఖూన్ (కపటులు).mp3
64.
సూరతు అత్తగాబూన్ (పరస్పర లాభనష్టాలు)
4 MB
: సూరతు అత్తగాబూన్ (పరస్పర లాభనష్టాలు).mp3
65.
సూరతు అత్తలాఖ్
3.8 MB
: సూరతు అత్తలాఖ్.mp3
66.
సూరతు అత్తహ్రీమ్ (నిషిద్ధం)
3.4 MB
: సూరతు అత్తహ్రీమ్ (నిషిద్ధం).mp3
67.
సూరతు అల్ ముల్క్ (అధినివేశం)
4.7 MB
: సూరతు అల్ ముల్క్ (అధినివేశం).mp3
68.
సూరతు అల్ ఖలమ్ (పెన్ను)
4.4 MB
: సూరతు అల్ ఖలమ్ (పెన్ను).mp3
69.
సూరతు అల్ హాఖ్ఖహ్ (అనివార్యమైన)
4.2 MB
: సూరతు అల్ హాఖ్ఖహ్ (అనివార్యమైన).mp3
70.
సూరతు అల్ మఆరిజ్ (ఆరోహణా మార్గాలు)
3.2 MB
: సూరతు అల్ మఆరిజ్ (ఆరోహణా మార్గాలు).mp3
71.
సూరతు నూహ్ (ప్రవక్త నోవా)
3.1 MB
: సూరతు నూహ్ (ప్రవక్త నోవా).mp3
72.
సూరతు అల్ జిన్న్ (జిన్నాతులు)
3.5 MB
: సూరతు అల్ జిన్న్ (జిన్నాతులు).mp3
73.
సూరతు అల్ ముజమ్మిల్ (దుప్పట్లో కప్పివేయబడినవాడు)
2.8 MB
: సూరతు అల్ ముజమ్మిల్ (దుప్పట్లో కప్పివేయబడినవాడు).mp3
74.
సూరతు అల్ ముద్దథ్థిర్ (చుట్టబడినవాడు)
3.4 MB
: సూరతు అల్ ముద్దథ్థిర్ (చుట్టబడినవాడు).mp3
75.
సూరతు అల్ ఖియామహ్ (ప్రళయం)
2.9 MB
: సూరతు అల్ ఖియామహ్ (ప్రళయం).mp3
76.
సూరతు అల్ ఇన్సాన్ (మానవుడు)
4.1 MB
: సూరతు అల్ ఇన్సాన్ (మానవుడు).mp3
77.
సూరతు అల్ ముర్సలాత్ (ఋతుపవనాలు)
3.1 MB
: సూరతు అల్ ముర్సలాత్ (ఋతుపవనాలు).mp3
78.
సూరతు అన్నబా (వార్త)
3 MB
: సూరతు అన్నబా (వార్త).mp3
79.
సూరతు అన్నాజిఆత్ (బయటకు లాగు)
2.8 MB
: సూరతు అన్నాజిఆత్ (బయటకు లాగు).mp3
80.
సూరతు అబస (ముఖం చిట్లించిన వాడు)
2.3 MB
: సూరతు అబస (ముఖం చిట్లించిన వాడు).mp3
81.
సూరతు అత్తక్వీర్ (చాపలా చుట్టివేయబడి, కాంతిని పోగొట్టుకోవటం)
1.4 MB
: సూరతు అత్తక్వీర్ (చాపలా చుట్టివేయబడి, కాంతిని పోగొట్టుకోవటం).mp3
82.
సూరతు అల్ ఇన్ఫితార్ (విడదీయటం)
1.2 MB
: సూరతు అల్ ఇన్ఫితార్ (విడదీయటం).mp3
83.
సూరతు ముతఫ్ఫిఫీన్ (మోసగాడు)
2.6 MB
: సూరతు ముతఫ్ఫిఫీన్ (మోసగాడు).mp3
84.
సూరతు అల్ ఇన్షిఖాఖ్ (చిన్నాభిన్నంగా చీల్చటం)
1.5 MB
: సూరతు అల్ ఇన్షిఖాఖ్ (చిన్నాభిన్నంగా చీల్చటం).mp3
85.
సూరతు అల్ బురూజ్ (బురూజ్ అనబడే అద్భుత నక్షత్రాలు)
1.8 MB
: సూరతు అల్ బురూజ్ (బురూజ్ అనబడే అద్భుత నక్షత్రాలు).mp3
86.
సూరతు అత్తారిఖ్ (ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం)
957.1 KB
: సూరతు అత్తారిఖ్ (ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం).mp3
87.
సూరతు అల్ ఆలా (అత్యున్నతమైన)
1 MB
: సూరతు అల్ ఆలా (అత్యున్నతమైన).mp3
88.
సూరతు అల్ గాషియహ్ ( అతి ఘోరమైన)
1.3 MB
: సూరతు అల్ గాషియహ్ ( అతి ఘోరమైన).mp3
89.
సూరతు అల్ ఫజ్ర్ (ఉషోదయం)
2 MB
: సూరతు అల్ ఫజ్ర్ (ఉషోదయం).mp3
90.
సూరతు అల్ బలద్ (నగరం)
1.1 MB
: సూరతు అల్ బలద్ (నగరం).mp3
91.
సూరతు అష్షమ్స్ (సూర్యుడు)
863.1 KB
: సూరతు అష్షమ్స్ (సూర్యుడు).mp3
92.
సూరతు అల్లైల్ (రాత్రి)
1.2 MB
: సూరతు అల్లైల్ (రాత్రి).mp3
93.
సూరతు అధ్ధుహా (పూర్వాహ్నం)
686.8 KB
: సూరతు అధ్ధుహా (పూర్వాహ్నం).mp3
94.
సూరతు అష్షరహ్ (తెరవటం)
406.4 KB
: సూరతు అష్షరహ్ (తెరవటం).mp3
95.
సూరతు అత్తీన్ (అంజీరు పండు)
642.7 KB
: సూరతు అత్తీన్ (అంజీరు పండు).mp3
96.
సూరతు అల్ అలఖ్ (గడ్డకట్టిన రక్తపు ముద్ద)
931.7 KB
: సూరతు అల్ అలఖ్ (గడ్డకట్టిన రక్తపు ముద్ద).mp3
97.
సూరతు అల్ ఖదర్ (ఘనమైన, దివ్యమైన రాత్రి)
490.6 KB
: సూరతు అల్ ఖదర్ (ఘనమైన, దివ్యమైన రాత్రి).mp3
98.
సూరతు అల్ బయ్యినహ్ (స్పష్టమైన నిదర్శనం)
1.3 MB
: సూరతు అల్ బయ్యినహ్ (స్పష్టమైన నిదర్శనం).mp3
99.
సూరతు అజ్జల్ జలహ్ (భూకంపం)
766.1 KB
: సూరతు అజ్జల్ జలహ్ (భూకంపం).mp3
100.
సూరతు అల్ ఆదియాత్ (పరుగు)
722 KB
: సూరతు అల్ ఆదియాత్ (పరుగు).mp3
101.
సూరతు అల్ ఖారిఅహ్ (మహోపద్రవం)
803.7 KB
: సూరతు అల్ ఖారిఅహ్ (మహోపద్రవం).mp3
102.
సూరతు అత్తకాథుర్ (అహంభావంతో కూడిన కోరికలు)
692.9 KB
: సూరతు అత్తకాథుర్ (అహంభావంతో కూడిన కోరికలు).mp3
103.
సూరతు అల్ అశ్ర్ (సమయం)
303.8 KB
: సూరతు అల్ అశ్ర్ (సమయం).mp3
104.
సూరతు అల్ హుమజహ్ (నిందించేవాడు)
580 KB
: సూరతు అల్ హుమజహ్ (నిందించేవాడు).mp3
105.
సూరతు అల్ ఫీల్ (ఏనుగు)
512.3 KB
: సూరతు అల్ ఫీల్ (ఏనుగు).mp3
106.
సూరతు ఖురైష్
415.2 KB
: సూరతు ఖురైష్.mp3
107.
సూరతు అల్ మాఊన్ (మామూలు వినియోగ వస్తువులు)
542.9 KB
: సూరతు అల్ మాఊన్ (మామూలు వినియోగ వస్తువులు).mp3
108.
సూరతు అల్ కౌథర్
245.7 KB
: సూరతు అల్ కౌథర్.mp3
109.
సూరతు అల్ కాఫిరూన్ (సత్యతిరస్కారులు)
428.7 KB
: సూరతు అల్ కాఫిరూన్ (సత్యతిరస్కారులు).mp3
110.
సూరతు అన్నశ్ర్ (విజయం)
353.1 KB
: సూరతు అన్నశ్ర్ (విజయం).mp3
111.
సూరతు అల్ మసద్ (అగ్నిజ్వాల)
385 KB
: సూరతు అల్ మసద్ (అగ్నిజ్వాల).mp3
112.
సూరతు అల్ ఇఖ్లాశ్ (పవిత్రత)
253.6 KB
: సూరతు అల్ ఇఖ్లాశ్ (పవిత్రత).mp3
113.
సూరతు అల్ ఫలఖ్ (అరుణోదయం)
370.9 KB
: సూరతు అల్ ఫలఖ్ (అరుణోదయం).mp3
114.
సూరతు అన్నాస్ (మానవులు)
526.7 KB
: సూరతు అన్నాస్ (మానవులు).mp3
Go to the Top