காரி அஹ்மத் நுஅய்நிவால் சிறப்பாக ஓதப்பட்ட திருக்குர்ஆன்

குர்ஆன் Card Assembly
தலைப்பு: காரி அஹ்மத் நுஅய்நிவால் சிறப்பாக ஓதப்பட்ட திருக்குர்ஆன்
குர்ஆன் ஓதுபவர்: அஹ்மத் அஹ்மத் நுஅய்னஅ
சுருக்கம்: காரி அஹ்மத் நுஅய்நிவால் சிறப்பாக ஓதப்பட்ட திருக்குர்ஆன். Mp3 128 Kb சிறந்த தொழில் நுட்பத்தில் பதியப் பட்ட இதனை tornet ல் க்லிக் செய்து தளம் இறக்க முடியும்
சேர்க்கப்பட்ட தினம்: 2014-05-03
Short Link: http://IslamHouse.com/559313
இனைப்புகள் ( 114 )
1.
ஸூரத் அல்ஃபாத்திஹா
778.5 KB
Open: ஸூரத் அல்ஃபாத்திஹா .mp3
2.
ஸூரதுல் பகரா
125.9 MB
Open: ஸூரதுல் பகரா .mp3
3.
ஸூரது ஆல இம்ரான்
78.2 MB
Open: ஸூரது ஆல இம்ரான்.mp3
4.
ஸூரதுன் நிஸா
78.3 MB
Open: ஸூரதுன் நிஸா.mp3
5.
ஸூரதுல் மாஇதா
61.3 MB
Open: ஸூரதுல் மாஇதா.mp3
6.
ஸூரதுல் அல் அன்ஆம்
62.3 MB
Open: ஸூரதுல் அல் அன்ஆம்.mp3
7.
ஸூரதுல் அஃராப்
67.9 MB
Open: ஸூரதுல் அஃராப்.mp3
8.
ஸூரதுல் அன்பால்
25.4 MB
Open: ஸூரதுல் அன்பால்.mp3
9.
ஸூரதுத் தவ்பா
49.6 MB
Open: ஸூரதுத் தவ்பா.mp3
10.
ஸூரது யூனுஸ்
34.9 MB
Open: ஸூரது யூனுஸ்.mp3
11.
ஸூரத்து ஹூத்
42.8 MB
Open: ஸூரத்து ஹூத்.mp3
12.
ஸூரது யூசுப்
41.9 MB
Open: ஸூரது யூசுப்.mp3
13.
ஸூரது அல் ரஃத்
19.8 MB
Open: ஸூரது அல் ரஃத்.mp3
14.
ஸூரது இப்ராஹீம்
19 MB
Open: ஸூரது இப்ராஹீம்.mp3
15.
ஸூரதுல் ஹிஜ்ர்
15.3 MB
Open: ஸூரதுல் ஹிஜ்ர்.mp3
16.
ஸூரதுன் நஹ்ல்
39 MB
Open: ஸூரதுன் நஹ்ல்.mp3
17.
ஸூரதுல் இஸ்ரா
29.8 MB
Open: ஸூரதுல் இஸ்ரா.mp3
18.
ஸூரதுல் கஹ்ப்
32.9 MB
Open: ஸூரதுல் கஹ்ப்.mp3
19.
ஸூரது மர்யம்
21.8 MB
Open: ஸூரது மர்யம்.mp3
20.
ஸூரது தாஹா.
28 MB
Open: ஸூரது தாஹா..mp3
21.
ஸூரதுல் அன்பியா
24.2 MB
Open: ஸூரதுல் அன்பியா.mp3
22.
ஸூரதுல் ஹஜ்
25.7 MB
Open: ஸூரதுல் ஹஜ்.mp3
23.
ஸூரதுல் மூமினூன்
23.7 MB
Open: ஸூரதுல் மூமினூன்.mp3
24.
ஸூரதுன் நூர்
29.5 MB
Open: ஸூரதுன் நூர்.mp3
25.
ஸூரதுல் புர்கான்
18.8 MB
Open: ஸூரதுல் புர்கான்.mp3
26.
ஸூரதுஷ் ஷுஅராஃ
31.4 MB
Open: ஸூரதுஷ் ஷுஅராஃ.mp3
27.
ஸூரதுன் நம்ல்
24.5 MB
Open: ஸூரதுன் நம்ல்.mp3
28.
ஸூரதுல் கஸஸ்
28.7 MB
Open: ஸூரதுல் கஸஸ்.mp3
29.
ஸூரதுல் அன்கபூத்
20.2 MB
Open: ஸூரதுல் அன்கபூத்.mp3
30.
ஸூரதுர் ரூம்
16.7 MB
Open: ஸூரதுர் ரூம்.mp3
31.
ஸூரது லுக்மான்
11.4 MB
Open: ஸூரது லுக்மான்.mp3
32.
ஸூரதுஸ் ஸஜதா
7.9 MB
Open: ஸூரதுஸ் ஸஜதா.mp3
33.
ஸூரதுல் அஹ்zசாப்
29.2 MB
Open: ஸூரதுல் அஹ்zசாப்.mp3
34.
ஸூரது ஸபாஃ.
18.5 MB
Open: ஸூரது ஸபாஃ..mp3
35.
ஸூரது பாதிர்
18.2 MB
Open: ஸூரது பாதிர்.mp3
36.
ஸூரது யாஸீன்
17.4 MB
Open: ஸூரது யாஸீன்.mp3
37.
ஸூரதுஸ் ஸாப்பாத்
24.3 MB
Open: ஸூரதுஸ் ஸாப்பாத்.mp3
38.
ஸூரதுஸ் ஸாத்
17.6 MB
Open: ஸூரதுஸ் ஸாத்.mp3
39.
ஸூராதுல் ஸுzமர்
27.5 MB
Open: ஸூராதுல் ஸுzமர்.mp3
40.
ஸூரது ஆபிர்
24.7 MB
Open: ஸூரது ஆபிர்.mp3
41.
ஸூரதுல் புஸ்ஸிலத்
17.1 MB
Open: ஸூரதுல் புஸ்ஸிலத்.mp3
42.
ஸூரதுல் ஷூரா
17.5 MB
Open: ஸூரதுல் ஷூரா.mp3
43.
ஸூரதுல் ஸுzஹ்ஃருப்
18.4 MB
Open: ஸூரதுல் ஸுzஹ்ஃருப்.mp3
44.
ஸூரதுல் துஃகான்
9.1 MB
Open: ஸூரதுல் துஃகான்.mp3
45.
ஸூரதில் ஜாசியா
10.5 MB
Open: ஸூரதில் ஜாசியா.mp3
46.
ஸூரதுல் அஹ்காப்
12.9 MB
Open: ஸூரதுல் அஹ்காப்.mp3
47.
ஸூரது முஹம்மத்
11.2 MB
Open: ஸூரது முஹம்மத்.mp3
48.
ஸூரதுல் பத்ஹ்
11.9 MB
Open: ஸூரதுல் பத்ஹ்.mp3
49.
ஸூரதுல் ஹுஜுராத்
7.7 MB
Open: ஸூரதுல் ஹுஜுராத்.mp3
50.
ஸூரதுல் அஹ்காப்.
7.8 MB
Open: ஸூரதுல் அஹ்காப்..mp3
51.
ஸூரத் அத் தாரியாத்
8.1 MB
Open: ஸூரத் அத் தாரியாத்.mp3
52.
ஸூரதுத் தூர்
7.4 MB
Open: ஸூரதுத் தூர்.mp3
53.
ஸூரதுல் நஜ்ம்
8.3 MB
Open: ஸூரதுல் நஜ்ம்.mp3
54.
ஸூரதுல் கமர்
8.7 MB
Open: ஸூரதுல் கமர்.mp3
55.
ஸூரதுர் ரஹ்மான்
10.5 MB
Open: ஸூரதுர் ரஹ்மான்.mp3
56.
ஸூரதுல் வாகியா
11.8 MB
Open: ஸூரதுல் வாகியா.mp3
57.
ஸூரதுல் ஹதீத்
12.7 MB
Open: ஸூரதுல் ஹதீத்.mp3
58.
ஸூரதுல் முஜாதலா
9.3 MB
Open: ஸூரதுல் முஜாதலா.mp3
59.
ஸூரதுல் ஹஷ்ர்
9.2 MB
Open: ஸூரதுல் ஹஷ்ர்.mp3
60.
ஸூரதுல் மும்தஹினா
7.2 MB
Open: ஸூரதுல் மும்தஹினா.mp3
61.
ஸூரதுஸ் ஸப்
4.2 MB
Open: ஸூரதுஸ் ஸப்.mp3
62.
ஸூரதுல் ஜும்ஆ
3.3 MB
Open: ஸூரதுல் ஜும்ஆ.mp3
63.
ஸூரதுல் முனாபிகூன்
3.7 MB
Open: ஸூரதுல் முனாபிகூன்.mp3
64.
ஸூரதுத் தகாபுன்
4.7 MB
Open: ஸூரதுத் தகாபுன் .mp3
65.
ஸூரதுத் தலாக்
5.9 MB
Open: ஸூரதுத் தலாக்.mp3
66.
ஸூரதுத் தஹ்ரீம்
4.9 MB
Open: ஸூரதுத் தஹ்ரீம்.mp3
67.
ஸூரதுல் முல்க்
6.1 MB
Open: ஸூரதுல் முல்க்.mp3
68.
ஸூரதுல் கலம்
6.3 MB
Open: ஸூரதுல் கலம்.mp3
69.
ஸூரதுல் ஹாக்கா
5.7 MB
Open: ஸூரதுல் ஹாக்கா.mp3
70.
ஸூரதுல் மஆரிஜ்
4.8 MB
Open: ஸூரதுல் மஆரிஜ் .mp3
71.
ஸூரது நூஹ்
4.4 MB
Open: ஸூரது நூஹ்.mp3
72.
ஸூரதுல் ஜின்
5.1 MB
Open: ஸூரதுல் ஜின்.mp3
73.
ஸூரதுல் முஸ்ஸம்மில்
4 MB
Open: ஸூரதுல் முஸ்ஸம்மில்.mp3
74.
ஸூரதல் முத்தஸ்ஸிர்
5.4 MB
Open: ஸூரதல் முத்தஸ்ஸிர்.mp3
75.
ஸூரதுல் கியாமா
3.4 MB
Open: ஸூரதுல் கியாமா.mp3
76.
ஸூரதுல் இன்ஸான்
5.2 MB
Open: ஸூரதுல் இன்ஸான்.mp3
77.
ஸூரதுல் முர்ஸலாத்
4.1 MB
Open: ஸூரதுல் முர்ஸலாத்.mp3
78.
ஸூரதுன் நபஃ
3.6 MB
Open: ஸூரதுன் நபஃ.mp3
79.
ஸூரதுன் நாஸிஆத்
3.7 MB
Open: ஸூரதுன் நாஸிஆத் .mp3
80.
ஸூரது அபஸ.
3.2 MB
Open: ஸூரது அபஸ..mp3
81.
ஸூரதுத் தக்வீர்
2.1 MB
Open: ஸூரதுத் தக்வீர்.mp3
82.
ஸூரதுல் இன்பிதார்
1.7 MB
Open: ஸூரதுல் இன்பிதார் .mp3
83.
ஸூரதுல் முதப்பிபீன்
3.5 MB
Open: ஸூரதுல் முதப்பிபீன்.mp3
84.
ஸூரதுல் இன்ஷிகாக்
2.3 MB
Open: ஸூரதுல் இன்ஷிகாக்.mp3
85.
ஸூரதுல் புரூஜ்
2.1 MB
Open: ஸூரதுல் புரூஜ்.mp3
86.
ஸூரதுத் தாரிக்
1.4 MB
Open: ஸூரதுத் தாரிக்.mp3
87.
ஸூரதுல் அஃலா
1.8 MB
Open: ஸூரதுல் அஃலா.mp3
88.
ஸூரதுல் ஃகாஷியா
1.9 MB
Open: ஸூரதுல் ஃகாஷியா.mp3
89.
ஸூரதுல் பஜ்ர்
2.9 MB
Open: ஸூரதுல் பஜ்ர்.mp3
90.
ஸூரதுல் பஜ்ர்
1.8 MB
Open: ஸூரதுல் பஜ்ர்.mp3
91.
ஸூரதுல் பலத்
1.3 MB
Open: ஸூரதுல் பலத்.mp3
92.
ஸூரதுஷ் ஷம்ஸ்
1.9 MB
Open: ஸூரதுஷ் ஷம்ஸ்.mp3
93.
ஸூரதுல் லய்ல்
977.7 KB
Open: ஸூரதுல் லய்ல்.mp3
94.
ஸூரதுல் லுஹா
611.2 KB
Open: ஸூரதுல் லுஹா.mp3
95.
ஸூரதுஷ் ஷரஹ்
755.7 KB
Open: ஸூரதுஷ் ஷரஹ் .mp3
96.
ஸூரதுத் தீன்
1.6 MB
Open: ஸூரதுத் தீன்.mp3
97.
ஸூரதுல் அலக்
597.3 KB
Open: ஸூரதுல் அலக்.mp3
98.
ஸூரதுல் கத்ர்
1.9 MB
Open: ஸூரதுல் கத்ர்.mp3
99.
ஸூரதுல் பய்யினா
989.2 KB
Open: ஸூரதுல் பய்யினா.mp3
100.
ஸூரதுஸ் ஸல்ஸலா
968.8 KB
Open: ஸூரதுஸ் ஸல்ஸலா.mp3
101.
ஸூரதுல் ஆதியாத்
1.1 MB
Open: ஸூரதுல் ஆதியாத்.mp3
102.
ஸூரதுல் காரிஆ
876.5 KB
Open: ஸூரதுல் காரிஆ.mp3
103.
ஸூரதுத் தகாஸுர்
390.4 KB
Open: ஸூரதுத் தகாஸுர்.mp3
104.
ஸூரதுல் அஸ்ர்
823.9 KB
Open: ஸூரதுல் அஸ்ர்.mp3
105.
ஸூரதுல் ஹுமஸா
578.5 KB
Open: ஸூரதுல் ஹுமஸா.mp3
106.
ஸூரதுல் பீல்
515.2 KB
Open: ஸூரதுல் பீல்.mp3
107.
ஸூரதுல் குரைஷ்
741.8 KB
Open: ஸூரதுல் குரைஷ்.mp3
108.
ஸூரதுல் மாஊன்
328.8 KB
Open: ஸூரதுல் மாஊன்.mp3
109.
ஸூரதுல் கவ்ஸர்
586.3 KB
Open: ஸூரதுல் கவ்ஸர்.mp3
110.
ஸூரதுல் காபிரூன்
512.8 KB
Open: ஸூரதுல் காபிரூன் .mp3
111.
ஸூரதுன் நஸ்ர்
567.5 KB
Open: ஸூரதுன் நஸ்ர்.mp3
112.
ஸூரதுல் மஸத்
351.2 KB
Open: ஸூரதுல் மஸத் .mp3
113.
ஸூரதுல் இக்லாஸ்
502.2 KB
Open: ஸூரதுல் இக்லாஸ் .mp3
114.
ஸூரதுல் பலக்
595.3 KB
Open: ஸூரதுல் பலக்.mp3
Go to the Top