දුල් හජ් මාසයේ පළමු දින දහයෙහි ඇති වැදගත්කම

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: දුල් හජ් මාසයේ පළමු දින දහයෙහි ඇති වැදගත්කම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දුල් හජ් මාසයේ පළමු දින දහයෙහි ඇති වැදගත්කම පිළිබද විස්තර
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548570
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
දුල් හජ් මාසයේ පළමු දින දහයෙහි ඇති වැදගත්කම
18 MB
: දුල් හජ් මාසයේ පළමු දින දහයෙහි ඇති වැදගත්කම.mp3
Go to the Top