උම්රා ඉටුකරන ආකාරය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: උම්රා ඉටුකරන ආකාරය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: උම්රා ඉටුකරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548562
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
උම්රා ඉටුකරන ආකාරය
14.5 MB
: උම්රා ඉටුකරන ආකාරය.mp3
Go to the Top