ඉස්ලාම්හි විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම්හි විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය අල්කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් අනුව විස්තර කිරීම සහ එ්වාහි අර්ථය දැනගැනීෙමන් ජීවිතයට අැති වැදගත්කම වටහාගැනීම.
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548552
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඉස්ලාම්හි විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය
19.5 MB
: ඉස්ලාම්හි විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය .mp3
Go to the Top