ඉස්ලාම්හි පස් මහ වගකීම්

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම්හි පස් මහ වගකීම්
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහම්හි පස්මහවගකීම විස්තර කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548550
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඉස්ලාම්හි පස් මහ වගකීම්
20 MB
: ඉස්ලාම්හි පස් මහ වගකීම් .mp3
Go to the Top