රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අල් කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් මග පෙන්වීම අනුව රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය විස්තර කර ඇත
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548547
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය
16.2 MB
: රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය .mp3
Go to the Top