चक्ररत अवसरहरू

विषयानुसार वर्गीकरण सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: चक्ररत अवसरहरू
संक्षिप्त विवरण: यस पृष्ठमा प्रत्येक वर्ष अाउदै जाँदै रहने अवसरहरूको हुकुम र त्यस सम्बन्धि कुराहरूलार्इ वर्णन गरिएको छ जसरी रमजानको सुअवसर , र्इदको सुअवसर, अकीकाकोसुअवसर...... ।
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/542476
Go to the Top