पवित्र कुरअानको पाठन विभिन्न पाठनकर्ताहरूद्वारा गरिएको पाठनमा मलिबारी भाषामा अनुवादको साथ

समस्त कुरआन मजीद सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: पवित्र कुरअानको पाठन विभिन्न पाठनकर्ताहरूद्वारा गरिएको पाठनमा मलिबारी भाषामा अनुवादको साथ
संक्षिप्त विवरण: पवित्र कुरअानको पाठन विभिन्न पाठनकर्ताहरूद्वारा गरिएको पाठनमा मलिबारी भाषामा अनुवादको साथ ।
थपने मिति: 2014-04-23
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/536965
सामर्गीय सलंग्न ( 114 )
1.
सूरह अल्-फातिहा
376 KB
: सूरह अल्-फातिहा.mp3
2.
सूहर अल्- बकरह
108.9 MB
: सूहर अल्- बकरह.mp3
3.
सूरह अल्- ईमरान
28.1 MB
: सूरह अल्- ईमरान.mp3
4.
सूहर अन्-निसा
33 MB
: सूहर अन्-निसा.mp3
5.
सूरह अल्-माइदा
22.1 MB
: सूरह अल्-माइदा.mp3
6.
सूरह अल्-अन्आम
24.6 MB
: सूरह अल्-अन्आम.mp3
7.
सूरह अल्-अअराफ
31.5 MB
: सूरह अल्-अअराफ.mp3
8.
सूहर अल्-अन्फाल
10.3 MB
: सूहर अल्-अन्फाल.mp3
9.
सूरह अल्-तौबा
20.9 MB
: सूरह अल्-तौबा.mp3
10.
सूरह युनूस
14.8 MB
: सूरह युनूस.mp3
11.
सूरह हूद
16.3 MB
: सूरह हूद.mp3
12.
सूरह युसूफ
14.4 MB
: सूरह युसूफ.mp3
13.
सूरह अर्-रअद
7.5 MB
: सूरह अर्-रअद.mp3
14.
सूरह इब्राहीम
7.2 MB
: सूरह इब्राहीम.mp3
15.
सूरह अल्-हिज्र
6.7 MB
: सूरह अल्-हिज्र.mp3
16.
सूरह अन्-नहल
16.6 MB
: सूरह अन्-नहल.mp3
17.
सूरह अल्-इसरा
13.5 MB
: सूरह अल्-इसरा.mp3
18.
सूरह अल्-कहफ
12.8 MB
: सूरह अल्-कहफ.mp3
19.
सूरह मरयम
9 MB
: सूरह मरयम.mp3
20.
सूरह ताहा
12.1 MB
: सूरह ताहा.mp3
21.
सूरह अल्-अन्बया
10.3 MB
: सूरह अल्-अन्बया.mp3
22.
सूरह अल्-हज्ज
10.6 MB
: सूरह अल्-हज्ज.mp3
23.
सूरह अल्-मुअमेनीन
9.1 MB
: सूरह अल्-मुअमेनीन.mp3
24.
सूरह अन्-नुर
10.7 MB
: सूरह अन्-नुर.mp3
25.
सूरह अल्-फुरकान
7.6 MB
: सूरह अल्-फुरकान.mp3
26.
सूरह अश्-शुअरा
11.6 MB
: सूरह अश्-शुअरा.mp3
27.
सूरह अन्-नमल
9.6 MB
: सूरह अन्-नमल.mp3
28.
सूरह अल्-कसस्
12 MB
: सूरह अल्-कसस्.mp3
29.
सूरह अल्-अन्कबुत
7.9 MB
: सूरह अल्-अन्कबुत.mp3
30.
सूरह अर्-रुम
6.9 MB
: सूरह अर्-रुम.mp3
31.
सूरह लुकमान
4.6 MB
: सूरह लुकमान.mp3
32.
सूरह अस्-सज्दह
3.1 MB
: सूरह अस्-सज्दह.mp3
33.
सूरह अल्-अहजाब
11.1 MB
: सूरह अल्-अहजाब.mp3
34.
सूरह सबा
7 MB
: सूरह सबा.mp3
35.
सूरह फातीर
6 MB
: सूरह फातीर.mp3
36.
सूरह यासीन
6.6 MB
: सूरह यासीन.mp3
37.
सूरह अस्-साफात
8.4 MB
: सूरह अस्-साफात.mp3
38.
सूरह सुआद
6.5 MB
: सूरह सुआद.mp3
39.
सूरह अज्-जुमर
9.9 MB
: सूरह अज्-जुमर.mp3
40.
सूरह गाफिर
10.1 MB
: सूरह गाफिर.mp3
41.
सूरह फुस्सेललत
7.2 MB
: सूरह फुस्सेललत.mp3
42.
सूरह अश्-शूरा
7.5 MB
: सूरह अश्-शूरा.mp3
43.
सूरह अज्-जुख्ऱुफ
8.1 MB
: सूरह अज्-जुख्ऱुफ.mp3
44.
सूरह अद्-दुख्खान
3.4 MB
: सूरह अद्-दुख्खान.mp3
45.
सूरह अज्-जासीया
771.7 KB
: सूरह अज्-जासीया.mp3
46.
सूरह अल्-अहकाफ
5.1 MB
: सूरह अल्-अहकाफ.mp3
47.
सूरह मुहम्मद
4.7 MB
: सूरह मुहम्मद.mp3
48.
सूरह अल्-फतह
5.1 MB
: सूरह अल्-फतह.mp3
49.
सूरह हुजुरात
3.2 MB
: सूरह हुजुरात.mp3
50.
सूरह काफ
3.6 MB
: सूरह काफ.mp3
51.
सूरह अज्-जारीयात
3.3 MB
: सूरह अज्-जारीयात.mp3
52.
सूरह अत्-तूर
3.2 MB
: सूरह अत्-तूर.mp3
53.
सूरह अन्-नज्म
3.5 MB
: सूरह अन्-नज्म.mp3
54.
सूरह अल्-कमर
3.7 MB
: सूरह अल्-कमर.mp3
55.
सूरह अर्-रहमान
4.6 MB
: सूरह अर्-रहमान.mp3
56.
सूरह अल्-वाकिअह
4.2 MB
: सूरह अल्-वाकिअह.mp3
57.
सूरह अल्- हदीद
5.4 MB
: सूरह अल्- हदीद.mp3
58.
सुरह अल्-मुजादला
4 MB
: सुरह अल्-मुजादला.mp3
59.
सूरह अल्-हश्र
4 MB
: सूरह अल्-हश्र.mp3
60.
सूरह अल्-मुम्तहिना
3.1 MB
: सूरह अल्-मुम्तहिना.mp3
61.
सूरह अस्-सफ्फ
2 MB
: सूरह अस्-सफ्फ.mp3
62.
सूरह अल्-जुमुअह
1.5 MB
: सूरह अल्-जुमुअह.mp3
63.
सूरह अल्-मुनाफिकून
1.5 MB
: सूरह अल्-मुनाफिकून.mp3
64.
सूरह अत्-तगाबुन
2.1 MB
: सूरह अत्-तगाबुन.mp3
65.
सूरह अत्-तलाक
2.5 MB
: सूरह अत्-तलाक.mp3
66.
सूरह अत्-तहरिम
2.2 MB
: सूरह अत्-तहरिम.mp3
67.
सूरह अल्-मुल्क
2.9 MB
: सूरह अल्-मुल्क.mp3
68.
सूरह अल्-कलम
3 MB
: सूरह अल्-कलम.mp3
69.
सूरह अल्-हाक्कह
2.6 MB
: सूरह अल्-हाक्कह.mp3
70.
सूरह अल्-मआरिज
2.2 MB
: सूरह अल्-मआरिज.mp3
71.
सूरह नुह
2.1 MB
: सूरह नुह.mp3
72.
सूरह अल्-जिन्न
2.5 MB
: सूरह अल्-जिन्न.mp3
73.
सूरह अल्-मुज्जम्मिल
2 MB
: सूरह अल्-मुज्जम्मिल.mp3
74.
सूरह अल्-मुद्दस्सिर
2.4 MB
: सूरह अल्-मुद्दस्सिर.mp3
75.
सूरह अल्-कयामह
1.6 MB
: सूरह अल्-कयामह.mp3
76.
सूरह अल्-इन्सान
2.5 MB
: सूरह अल्-इन्सान.mp3
77.
सूरह अल्-मुर्सलात
2 MB
: सूरह अल्-मुर्सलात.mp3
78.
सूरह अन्-नबा
2 MB
: सूरह अन्-नबा.mp3
79.
सूरह अन्-नाजियात
1.9 MB
: सूरह अन्-नाजियात.mp3
80.
सूरह अबस
1.5 MB
: सूरह अबस.mp3
81.
सूरह अत्-तकविर
1.1 MB
: सूरह अत्-तकविर.mp3
82.
सूरह अल्- इन्फेतार
877.1 KB
: सूरह अल्- इन्फेतार.mp3
83.
सूरह अल्-मुतफ्फिन
1.8 MB
: सूरह अल्-मुतफ्फिन.mp3
84.
सूरह अल्-इनशेकाक
1.2 MB
: सूरह अल्-इनशेकाक.mp3
85.
सूरह अल्-बूरुज
1.2 MB
: सूरह अल्-बूरुज.mp3
86.
सूरह अत्-तारिक
737.8 KB
: सूरह अत्-तारिक.mp3
87.
सूरह अल्-अअला
801.4 KB
: सूरह अल्-अअला.mp3
88.
सूरह अल्-गाशिया
1 MB
: सूरह अल्-गाशिया.mp3
89.
सूरह अल्-फज्र
1.4 MB
: सूरह अल्-फज्र.mp3
90.
सूरह अल्-बलद
798 KB
: सूरह अल्-बलद.mp3
91.
सूरह अश्-शम्स
739.1 KB
: सूरह अश्-शम्स.mp3
92.
सूरह अल्-लैल
863.9 KB
: सूरह अल्-लैल.mp3
93.
सूरह अद्-दुहा
497.7 KB
: सूरह अद्-दुहा.mp3
94.
सूरह अश्-शरह
379.9 KB
: सूरह अश्-शरह.mp3
95.
सूरह अत्-तीन
443.5 KB
: सूरह अत्-तीन.mp3
96.
सूरह अल्-अलक
790.9 KB
: सूरह अल्-अलक.mp3
97.
सूरह अल्-कद्र
372.5 KB
: सूरह अल्-कद्र.mp3
98.
सूरह अल्-बैयिनह
919.8 KB
: सूरह अल्-बैयिनह.mp3
99.
सूरह अल्-जिलजाल
462.1 KB
: सूरह अल्-जिलजाल.mp3
100.
सूरह अल्-आदीयात
530.6 KB
: सूरह अल्-आदीयात.mp3
101.
सूरह अल्-कारीअह
467.4 KB
: सूरह अल्-कारीअह.mp3
102.
सूरह अत्-तकासुर
419.4 KB
: सूरह अत्-तकासुर.mp3
103.
सूरह अल्-अस्र
221 KB
: सूरह अल्-अस्र.mp3
104.
सूरह अल्-हुमजह्
437.5 KB
: सूरह अल्-हुमजह्.mp3
105.
सूरह अल्-फिल
329 KB
: सूरह अल्-फिल.mp3
106.
सूरह कुरैश
279 KB
: सूरह कुरैश.mp3
107.
सूरह अल्-माऊन
375 KB
: सूरह अल्-माऊन.mp3
108.
सूरह अल्-कौसर
234.4 KB
: सूरह अल्-कौसर.mp3
109.
सूरह अल्-काफिरुन
324.9 KB
: सूरह अल्-काफिरुन.mp3
110.
सूरह अन्-नस्र
293 KB
: सूरह अन्-नस्र.mp3
111.
सूरह अल्-मसद
307.8 KB
: सूरह अल्-मसद.mp3
112.
सूरह अल्-इख्लास
221.5 KB
: सूरह अल्-इख्लास.mp3
113.
सूरह अल्-फलक
277.7 KB
: सूरह अल्-फलक.mp3
114.
सूरह अन्-नास
274.2 KB
: सूरह अन्-नास.mp3
Go to the Top