අලංකාර ගුණාංග

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අලංකාර ගුණාංග
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මුහම්මද් නබි සල් තුමා තුල දක්නට ලැබුණු විෙශ්ෂ ගුණාංග
එකතු කළ දිනය: 2014-04-19
Short Link: http://IslamHouse.com/529759
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
අලංකාර ගුණාංග
19.2 MB
: අලංකාර ගුණාංග .mp3
Go to the Top