තව්හීද් අර්රුබූබියියා වල් උලූහියියා

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: තව්හීද් අර්රුබූබියියා වල් උලූහියියා
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අල්ලාහ් තඅාලා ෙලා්කය වමා පාලනය කරන්ෙනකු හා ඔහුෙග් ඒකීයභාවය පිළිබද විස්තර
එකතු කළ දිනය: 2014-04-19
Short Link: http://IslamHouse.com/529757
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
තව්හීද් අර්රුබූබියියා වල් උලූහියියා
17.5 MB
: තව්හීද් අර්රුබූබියියා වල් උලූහියියා .mp3
Go to the Top