ඊර්ෂ්යා ගුණාංග හා ඒහි අනර්ථවත් විපාක

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඊර්ෂ්යා ගුණාංග හා ඒහි අනර්ථවත් විපාක
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඊර්ෂ්යා ගුණාංග නිසා සිත කය වචනය අපවිත්ර වීම
එකතු කළ දිනය: 2014-04-19
Short Link: http://IslamHouse.com/529751
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඊර්ෂ්යා ගුණාංග හා ඒහි අනර්ථවත් විපාක
21.7 MB
: ඊර්ෂ්යා ගුණාංග හා ඒහි අනර්ථවත් විපාක .mp3
Go to the Top