පිවිතුරැ ෙච්තනාව

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: පිවිතුරැ ෙච්තනාව
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: යහපත් ෙච්තනාවක් අැති කරගැනීෙම් අවශ්ය:තාවය
එකතු කළ දිනය: 2014-04-19
Short Link: http://IslamHouse.com/529748
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
පිවිතුරැ ෙච්තනාව
21.4 MB
: පිවිතුරැ ෙච්තනාව.mp3
Go to the Top