قرائت ترتیل با صدای عبدالکبیر الحدیدی به روایت ورش از نافع

قرآن كريم شناسنامه
عنوان: قرائت ترتیل با صدای عبدالکبیر الحدیدی به روایت ورش از نافع
تلاوت كننده: عبدالکبیر الحدیدی
چکیده: قرائت ترتیل با صدای عبدالکبیر الحدیدی به روایت ورش از نافع
اضافه شده در تاریخ: 2014-04-13
لینک کوتاه: http://IslamHouse.com/502653
دریافت فایل ( 228 )
1.
سوره فاتحه
624.7 KB
Open: سوره فاتحه.mp3
2.
سوره بقره
120.4 MB
Open: سوره بقره.mp3
3.
سوره آل عمران
62.3 MB
Open: سوره آل عمران.mp3
4.
سوره نساء
66.4 MB
Open: سوره نساء.mp3
5.
سوره مائده
48.2 MB
Open: سوره مائده.mp3
6.
سوره انعام
50.7 MB
Open: سوره انعام.mp3
7.
سوره اعراف
62 MB
Open: سوره اعراف.mp3
8.
سوره انفال
24.6 MB
Open: سوره انفال.mp3
9.
سوره توبه
47.1 MB
Open: سوره توبه.mp3
10.
سوره يونس
32.1 MB
Open: سوره يونس.mp3
11.
سوره هود
36.2 MB
Open: سوره هود.mp3
12.
سوره يوسف
34.1 MB
Open: سوره يوسف.mp3
13.
سوره رعد
14.7 MB
Open: سوره رعد.mp3
14.
سوره ابراهيم
13.6 MB
Open: سوره ابراهيم.mp3
15.
سوره حجر
11.8 MB
Open: سوره حجر.mp3
16.
سوره نحل
30.6 MB
Open: سوره نحل.mp3
17.
سوره اسراء
26.9 MB
Open: سوره اسراء.mp3
18.
سوره كهف
24.7 MB
Open: سوره كهف.mp3
19.
سوره مريم
16.5 MB
Open: سوره مريم.mp3
20.
سوره طه
28 MB
Open: سوره طه.mp3
21.
سوره انبياء
21.7 MB
Open: سوره انبياء.mp3
22.
سوره حج
21.1 MB
Open: سوره حج.mp3
23.
سوره مؤمنون
18.7 MB
Open: سوره مؤمنون.mp3
24.
سوره نور
22.2 MB
Open: سوره نور.mp3
25.
سوره فرقان
15.8 MB
Open: سوره فرقان.mp3
26.
سوره شعراء
23.9 MB
Open: سوره شعراء.mp3
27.
سوره نمل
19.8 MB
Open: سوره نمل.mp3
28.
سوره قصص
20.8 MB
Open: سوره قصص.mp3
29.
سوره عنكبوت
15.4 MB
Open: سوره عنكبوت.mp3
30.
سوره روم
12.3 MB
Open: سوره روم.mp3
31.
سوره لقمان
7.7 MB
Open: سوره لقمان.mp3
32.
سوره سجده
5.9 MB
Open: سوره سجده.mp3
33.
سوره احزاب
22 MB
Open: سوره احزاب.mp3
34.
سوره سبأ
14.2 MB
Open: سوره سبأ.mp3
35.
سوره فاطر
12.6 MB
Open: سوره فاطر.mp3
36.
سوره يس
12.5 MB
Open: سوره يس.mp3
37.
سوره صافات
17 MB
Open: سوره صافات.mp3
38.
سوره ص
12.1 MB
Open: سوره ص.mp3
39.
سوره زمر
20 MB
Open: سوره زمر.mp3
40.
سوره غافر
20.9 MB
Open: سوره غافر.mp3
41.
سوره فصلت
14.8 MB
Open: سوره فصلت.mp3
42.
سوره شورى
15.2 MB
Open: سوره شورى.mp3
43.
سوره زخرف
16 MB
Open: سوره زخرف.mp3
44.
سوره دخان
6.5 MB
Open: سوره دخان.mp3
45.
سوره جاثيه
9.2 MB
Open: سوره جاثيه.mp3
46.
سوره احقاف
10.5 MB
Open: سوره احقاف.mp3
47.
سوره محمد
7.5 MB
Open: سوره محمد.mp3
48.
سوره فتح
10 MB
Open: سوره فتح.mp3
49.
سوره حجرات
6.6 MB
Open: سوره حجرات.mp3
50.
سوره ق
6.8 MB
Open: سوره ق.mp3
51.
سوره ذاريات
6.5 MB
Open: سوره ذاريات.mp3
52.
سوره طور
5.9 MB
Open: سوره طور.mp3
53.
سوره نجم
6.1 MB
Open: سوره نجم.mp3
54.
سوره قمر
7 MB
Open: سوره قمر.mp3
55.
سوره رحمن
7.1 MB
Open: سوره رحمن.mp3
56.
سوره واقعه
6.4 MB
Open: سوره واقعه.mp3
57.
سوره حديد
8.4 MB
Open: سوره حديد.mp3
58.
سوره مجادله
6.7 MB
Open: سوره مجادله.mp3
59.
سوره حشر
6.4 MB
Open: سوره حشر.mp3
60.
سوره ممتحنه
5.4 MB
Open: سوره ممتحنه.mp3
61.
سوره صف
3 MB
Open: سوره صف.mp3
62.
سوره جمعه
2.8 MB
Open: سوره جمعه.mp3
63.
سوره منافقون
3.2 MB
Open: سوره منافقون.mp3
64.
سوره تغابن
1.1 MB
Open: سوره تغابن.mp3
65.
سوره طلاق
4.6 MB
Open: سوره طلاق.mp3
66.
سوره تحريم
4.4 MB
Open: سوره تحريم.mp3
67.
سوره ملك
5.1 MB
Open: سوره ملك.mp3
68.
سوره قلم
941 KB
Open: سوره قلم.mp3
69.
سوره حاقه
4.5 MB
Open: سوره حاقه.mp3
70.
سوره معارج
3.7 MB
Open: سوره معارج.mp3
71.
سوره نوح
3.9 MB
Open: سوره نوح.mp3
72.
سوره جن
5.2 MB
Open: سوره جن.mp3
73.
سوره مزمل
4 MB
Open: سوره مزمل.mp3
74.
سوره مدثر
4.7 MB
Open: سوره مدثر.mp3
75.
سوره قيامه
2.9 MB
Open: سوره قيامه.mp3
76.
سوره انسان
5 MB
Open: سوره انسان.mp3
77.
سوره مرسلات
3.7 MB
Open: سوره مرسلات.mp3
78.
سوره نبأ
3.6 MB
Open: سوره نبأ.mp3
79.
سوره نازعات
3.6 MB
Open: سوره نازعات.mp3
80.
سوره عبس
2.9 MB
Open: سوره عبس.mp3
81.
سوره تكوير
1.9 MB
Open: سوره تكوير.mp3
82.
سوره انفطار
1.3 MB
Open: سوره انفطار.mp3
83.
سوره مطففين
3.4 MB
Open: سوره مطففين.mp3
84.
سوره انشقاق
2.2 MB
Open: سوره انشقاق.mp3
85.
سوره بروج
2.2 MB
Open: سوره بروج.mp3
86.
سوره طارق
1.4 MB
Open: سوره طارق.mp3
87.
سوره اعلى
1.3 MB
Open: سوره اعلى.mp3
88.
سوره غاشيه
1.9 MB
Open: سوره غاشيه.mp3
89.
سوره فجر
2.8 MB
Open: سوره فجر.mp3
90.
سوره بلد
1.5 MB
Open: سوره بلد.mp3
91.
سوره شمس
1.1 MB
Open: سوره شمس.mp3
92.
سوره ليل
1.4 MB
Open: سوره ليل.mp3
93.
سوره ضحى
1.3 MB
Open: سوره ضحى.mp3
94.
سوره شرح
474.5 KB
Open: سوره شرح.mp3
95.
سوره تين
689.2 KB
Open: سوره تين.mp3
96.
سوره علق
1.2 MB
Open: سوره علق.mp3
97.
سوره قدر
590.4 KB
Open: سوره قدر.mp3
98.
سوره بينه
1.6 MB
Open: سوره بينه.mp3
99.
سوره زلزله
708 KB
Open: سوره زلزله.mp3
100.
سوره عاديات
810.4 KB
Open: سوره عاديات.mp3
101.
سوره قارعه
710 KB
Open: سوره قارعه.mp3
102.
سوره تكاثر
552.5 KB
Open: سوره تكاثر.mp3
103.
سوره عصر
299.4 KB
Open: سوره عصر.mp3
104.
سوره همزه
679.8 KB
Open: سوره همزه.mp3
105.
سوره فيل
527.2 KB
Open: سوره فيل.mp3
106.
سوره قريش
520.6 KB
Open: سوره قريش.mp3
107.
سوره ماعون
753.7 KB
Open: سوره ماعون.mp3
108.
سوره كوثر
234.9 KB
Open: سوره كوثر.mp3
109.
سوره كافرون
562.7 KB
Open: سوره كافرون.mp3
110.
سوره نصر
350 KB
Open: سوره نصر.mp3
111.
سوره مسد
420.2 KB
Open: سوره مسد.mp3
112.
اخلاص
235.3 KB
Open: اخلاص.mp3
113.
سوره فلق
357.4 KB
Open: سوره فلق.mp3
114.
سوره ناس
485.1 KB
Open: سوره ناس.mp3
115.
سوره فاتحه
624.7 KB
Open: سوره فاتحه.mp3
116.
سوره بقره
120.4 MB
Open: سوره بقره.mp3
117.
سوره آل عمران
62.3 MB
Open: سوره آل عمران.mp3
118.
سوره نساء
66.4 MB
Open: سوره نساء.mp3
119.
سوره مائده
48.2 MB
Open: سوره مائده.mp3
120.
سوره انعام
50.7 MB
Open: سوره انعام.mp3
121.
سوره اعراف
62 MB
Open: سوره اعراف.mp3
122.
سوره انفال
24.6 MB
Open: سوره انفال.mp3
123.
سوره توبه
47.1 MB
Open: سوره توبه.mp3
124.
سوره يونس
32.1 MB
Open: سوره يونس.mp3
125.
سوره هود
36.2 MB
Open: سوره هود.mp3
126.
سوره يوسف
34.1 MB
Open: سوره يوسف.mp3
127.
سوره رعد
14.7 MB
Open: سوره رعد.mp3
128.
سوره ابراهيم
13.6 MB
Open: سوره ابراهيم.mp3
129.
سوره حجر
11.8 MB
Open: سوره حجر.mp3
130.
سوره نحل
30.6 MB
Open: سوره نحل.mp3
131.
سوره اسراء
26.9 MB
Open: سوره اسراء.mp3
132.
سوره كهف
24.7 MB
Open: سوره كهف.mp3
133.
سوره مريم
16.5 MB
Open: سوره مريم.mp3
134.
سوره طه
28 MB
Open: سوره طه.mp3
135.
سوره انبياء
21.7 MB
Open: سوره انبياء.mp3
136.
سوره حج
21.1 MB
Open: سوره حج.mp3
137.
سوره مؤمنون
18.7 MB
Open: سوره مؤمنون.mp3
138.
سوره نور
22.2 MB
Open: سوره نور.mp3
139.
سوره فرقان
15.8 MB
Open: سوره فرقان.mp3
140.
سوره شعراء
23.9 MB
Open: سوره شعراء.mp3
141.
سوره نمل
19.8 MB
Open: سوره نمل.mp3
142.
سوره قصص
20.8 MB
Open: سوره قصص.mp3
143.
سوره عنكبوت
15.4 MB
Open: سوره عنكبوت.mp3
144.
سوره روم
12.3 MB
Open: سوره روم.mp3
145.
سوره لقمان
7.7 MB
Open: سوره لقمان.mp3
146.
سوره سجده
5.9 MB
Open: سوره سجده.mp3
147.
سوره احزاب
22 MB
Open: سوره احزاب.mp3
148.
سوره سبأ
14.2 MB
Open: سوره سبأ.mp3
149.
سوره فاطر
12.6 MB
Open: سوره فاطر.mp3
150.
سوره يس
12.5 MB
Open: سوره يس.mp3
151.
سوره صافات
17 MB
Open: سوره صافات.mp3
152.
سوره ص
12.1 MB
Open: سوره ص.mp3
153.
سوره زمر
20 MB
Open: سوره زمر.mp3
154.
سوره غافر
20.9 MB
Open: سوره غافر.mp3
155.
سوره فصلت
14.8 MB
Open: سوره فصلت.mp3
156.
سوره شورى
15.2 MB
Open: سوره شورى.mp3
157.
سوره زخرف
16 MB
Open: سوره زخرف.mp3
158.
سوره دخان
6.5 MB
Open: سوره دخان.mp3
159.
سوره جاثيه
9.2 MB
Open: سوره جاثيه.mp3
160.
سوره احقاف
10.5 MB
Open: سوره احقاف.mp3
161.
سوره محمد
7.5 MB
Open: سوره محمد.mp3
162.
سوره فتح
10 MB
Open: سوره فتح.mp3
163.
سوره حجرات
6.6 MB
Open: سوره حجرات.mp3
164.
سوره ق
6.8 MB
Open: سوره ق.mp3
165.
سوره ذاريات
6.5 MB
Open: سوره ذاريات.mp3
166.
سوره طور
5.9 MB
Open: سوره طور.mp3
167.
سوره نجم
6.1 MB
Open: سوره نجم.mp3
168.
سوره قمر
7 MB
Open: سوره قمر.mp3
169.
سوره رحمن
7.1 MB
Open: سوره رحمن.mp3
170.
سوره واقعه
6.4 MB
Open: سوره واقعه.mp3
171.
سوره حديد
8.4 MB
Open: سوره حديد.mp3
172.
سوره مجادله
6.7 MB
Open: سوره مجادله.mp3
173.
سوره حشر
6.4 MB
Open: سوره حشر.mp3
174.
سوره ممتحنه
5.4 MB
Open: سوره ممتحنه.mp3
175.
سوره صف
3 MB
Open: سوره صف.mp3
176.
سوره جمعه
2.8 MB
Open: سوره جمعه.mp3
177.
سوره منافقون
3.2 MB
Open: سوره منافقون.mp3
178.
سوره تغابن
1.1 MB
Open: سوره تغابن.mp3
179.
سوره طلاق
4.6 MB
Open: سوره طلاق.mp3
180.
سوره تحريم
4.4 MB
Open: سوره تحريم.mp3
181.
سوره ملك
5.1 MB
Open: سوره ملك.mp3
182.
سوره قلم
941 KB
Open: سوره قلم.mp3
183.
سوره حاقه
4.5 MB
Open: سوره حاقه.mp3
184.
سوره معارج
3.7 MB
Open: سوره معارج.mp3
185.
سوره نوح
3.9 MB
Open: سوره نوح.mp3
186.
سوره جن
5.2 MB
Open: سوره جن.mp3
187.
سوره مزمل
4 MB
Open: سوره مزمل.mp3
188.
سوره مدثر
4.7 MB
Open: سوره مدثر.mp3
189.
سوره قيامه
2.9 MB
Open: سوره قيامه.mp3
190.
سوره انسان
5 MB
Open: سوره انسان.mp3
191.
سوره مرسلات
3.7 MB
Open: سوره مرسلات.mp3
192.
سوره نبأ
3.6 MB
Open: سوره نبأ.mp3
193.
سوره نازعات
3.6 MB
Open: سوره نازعات.mp3
194.
سوره عبس
2.9 MB
Open: سوره عبس.mp3
195.
سوره تكوير
1.9 MB
Open: سوره تكوير.mp3
196.
سوره انفطار
1.3 MB
Open: سوره انفطار.mp3
197.
سوره مطففين
3.4 MB
Open: سوره مطففين.mp3
198.
سوره انشقاق
2.2 MB
Open: سوره انشقاق.mp3
199.
سوره بروج
2.2 MB
Open: سوره بروج.mp3
200.
سوره طارق
1.4 MB
Open: سوره طارق.mp3
201.
سوره اعلى
1.3 MB
Open: سوره اعلى.mp3
202.
سوره غاشيه
1.9 MB
Open: سوره غاشيه.mp3
203.
سوره فجر
2.8 MB
Open: سوره فجر.mp3
204.
سوره بلد
1.5 MB
Open: سوره بلد.mp3
205.
سوره شمس
1.1 MB
Open: سوره شمس.mp3
206.
سوره ليل
1.4 MB
Open: سوره ليل.mp3
207.
سوره ضحى
1.3 MB
Open: سوره ضحى.mp3
208.
سوره شرح
474.5 KB
Open: سوره شرح.mp3
209.
سوره تين
689.2 KB
Open: سوره تين.mp3
210.
سوره علق
1.2 MB
Open: سوره علق.mp3
211.
سوره قدر
590.4 KB
Open: سوره قدر.mp3
212.
سوره بينه
1.6 MB
Open: سوره بينه.mp3
213.
سوره زلزله
708 KB
Open: سوره زلزله.mp3
214.
سوره عاديات
810.4 KB
Open: سوره عاديات.mp3
215.
سوره قارعه
710 KB
Open: سوره قارعه.mp3
216.
سوره تكاثر
552.5 KB
Open: سوره تكاثر.mp3
217.
سوره عصر
299.4 KB
Open: سوره عصر.mp3
218.
سوره همزه
679.8 KB
Open: سوره همزه.mp3
219.
سوره فيل
527.2 KB
Open: سوره فيل.mp3
220.
سوره قريش
520.6 KB
Open: سوره قريش.mp3
221.
سوره ماعون
753.7 KB
Open: سوره ماعون.mp3
222.
سوره كوثر
234.9 KB
Open: سوره كوثر.mp3
223.
سوره كافرون
562.7 KB
Open: سوره كافرون.mp3
224.
سوره نصر
350 KB
Open: سوره نصر.mp3
225.
سوره مسد
420.2 KB
Open: سوره مسد.mp3
226.
اخلاص
235.3 KB
Open: اخلاص.mp3
227.
سوره فلق
357.4 KB
Open: سوره فلق.mp3
228.
سوره ناس
485.1 KB
Open: سوره ناس.mp3
بیشتر ببینید ( 1 )
Go to the Top