ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: 1.ඉස්ලාම් දේව නිර්මාණයකි
2. ඉස්ලාමිය සමූහය ගොඩනැගිල්ලක් හා සමානය
3. සමාජය ශක්තිමත් කිරීමට සමගිය හා සහෝදරත්වට අවශ්‍යව සමානවේ.
එකතු කළ දිනය: 2014-03-01
Short Link: http://IslamHouse.com/467950
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය
30.3 MB
2.
ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය
Go to the Top