Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Al-Susi từ Abi A'mr

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Al-Susi từ Abi A'mr
Người xướng đọc: Abdur Rosheed Sufy.
Nhà xuất bản: Công ty và hãng thu âm Hunain chuyên sản xuất và phân phối - Trang web Lời Kêu Gọi Của Islam islam-call.com
Giới thiệu sơ lược: Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Al-Susi từ Abi A'mr, chất lượng âm thanh mp3
Thêm vào ngày: 2014-02-21
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/461649
Phụ lục trang ( 228 )
1.
Chương Fatihah
564.4 KB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqarah
99.7 MB
: Chương Al-Baqarah.mp3
3.
Chương Ali I’mron
56.6 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
60.6 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
44.8 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
46.5 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
51.3 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
19.3 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
39.5 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
28.1 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
31.7 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
27.6 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
13.8 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
13.6 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
11.1 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
29.2 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
26.1 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
23.6 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
15.1 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
20.6 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
18.7 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
20.7 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
17.4 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
22.7 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
14.9 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
21.6 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
19.1 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
21.9 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
16 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
13.4 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
8.7 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
5.5 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
22 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
13.3 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
12.8 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
12.1 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
15.8 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
12.5 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
19.3 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
19.6 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
14.1 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
14.2 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
15.1 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
6.4 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
7.8 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
11.1 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
9.9 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
9.7 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
6 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
6.5 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
6.6 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
5.5 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
6.1 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
6.3 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
8.8 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
8.9 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
9.9 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
8.6 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
8.7 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
6.5 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
3.8 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
3.1 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
3.4 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
4.1 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
5.3 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
4.8 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
5.7 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
5.8 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
5.4 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
4.3 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
4 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
4.9 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
3.8 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
4.8 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
3.2 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
5 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
4.1 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
3.8 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
3.6 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
2.9 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
2 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
1.6 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
3.4 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
2 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
2 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
1.2 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
1.4 MB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
1.8 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
2.6 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
1.5 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
1.2 MB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
1.4 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
861.5 KB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
506.4 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
680.3 KB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
1.3 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
540.7 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
1.6 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
750.1 KB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
876.2 KB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
730.1 KB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
652.9 KB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
316.2 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
652.1 KB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
504 KB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
452.9 KB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
554.6 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
259.9 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
471.7 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
399.1 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
446.8 KB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
272.1 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
401.5 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
521.5 KB
: Chương Al-Naas.mp3
115.
Chương Fatihah
564.4 KB
: Chương Fatihah.mp3
116.
Chương Al-Baqarah
99.7 MB
: Chương Al-Baqarah.mp3
117.
Chương Ali I’mron
56.6 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
118.
Chương Al-Nisa
60.6 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
119.
Chương Al-Ma-i-dah
44.8 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
120.
Chương Al-An-am
46.5 MB
: Chương Al-An-am.mp3
121.
Chương A’raf
51.3 MB
: Chương A’raf.mp3
122.
Chương Al-Anfal
19.3 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
123.
Chương Al-Tâubah
39.5 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
124.
Chương Yunus
28.1 MB
: Chương Yunus.mp3
125.
Chương Hud
31.7 MB
: Chương Hud.mp3
126.
Chương Yusuf
27.6 MB
: Chương Yusuf.mp3
127.
Chương Al-Ro’d
13.8 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
128.
Chương Ibrohim
13.6 MB
: Chương Ibrohim.mp3
129.
Chương Al-Hijr
11.1 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
130.
Chương Al-Nahl
29.2 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
131.
Chương Al-Isro
26.1 MB
: Chương Al-Isro.mp3
132.
Chương Al-Kahf
23.6 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
133.
Chương Mar-yam
15.1 MB
: Chương Mar-yam.mp3
134.
Chương To-ha
20.6 MB
: Chương To-ha.mp3
135.
Chương Al-Ambiyah
18.7 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
136.
Chương Al-Haj
20.7 MB
: Chương Al-Haj.mp3
137.
Chương Al-Mụminin
17.4 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
138.
Chương Al-Nur
22.7 MB
: Chương Al-Nur.mp3
139.
Chương Al-Furqon
14.9 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
140.
Chương Al-Shu-a-ro
21.6 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
141.
Chương Al-Naml
19.1 MB
: Chương Al-Naml.mp3
142.
Chương Al-Qosos
21.9 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
143.
Chương Al-Ankabut
16 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
144.
Chương Al-Rum
13.4 MB
: Chương Al-Rum.mp3
145.
Chương Luqman
8.7 MB
: Chương Luqman.mp3
146.
Chương Al-Sajadah
5.5 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
147.
Chương Al-Ahzaab
22 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
148.
Chương Saba’
13.3 MB
: Chương Saba’.mp3
149.
Chương Fatir
12.8 MB
: Chương Fatir.mp3
150.
Chương Yasin
12.1 MB
: Chương Yasin.mp3
151.
Chương Al-Soffat
15.8 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
152.
Chương Sod
12.5 MB
: Chương Sod.mp3
153.
Chương Al-Zumar
19.3 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
154.
Chương Ghofir
19.6 MB
: Chương Ghofir.mp3
155.
Chương Fussilat
14.1 MB
: Chương Fussilat.mp3
156.
Chương Al-Shuro
14.2 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
157.
Chương Al-Zukhruf
15.1 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
158.
Chương Al-Dukhon
6.4 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
159.
Chương Al-Jasiyah
7.8 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
160.
Chương Al-Ahqof
11.1 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
161.
Chương Muhammad
9.9 MB
: Chương Muhammad.mp3
162.
Chương Al-Fath
9.7 MB
: Chương Al-Fath.mp3
163.
Chương Al-Hujurot
6 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
164.
Chương Qof
6.5 MB
: Chương Qof.mp3
165.
Chương Al-Zariyat
6.6 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
166.
Chương Al-Tur
5.5 MB
: Chương Al-Tur.mp3
167.
Chương Al-Najm
6.1 MB
: Chương Al-Najm.mp3
168.
Chương Al-Qomar
6.3 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
169.
Chương Ar-Rohman
8.8 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
170.
Chương Al-Waqi-ah
8.9 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
171.
Chương Al-Hadeed
9.9 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
172.
Chương Al-Mujadalah
8.6 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
173.
Chương Al-Hashr
8.7 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
174.
Chương Al-Mumtahinah
6.5 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
175.
Chương Al-Sof
3.8 MB
: Chương Al-Sof.mp3
176.
Chương Al-Ju-mu-ah
3.1 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
177.
Chương Al-Munafiqun
3.4 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
178.
Chương Al-Ta-gho-bun
4.1 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
179.
Chương Al-Tolaaq
5.3 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
180.
Chương Al-Tahreem
4.8 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
181.
Chương Al-Mulk
5.7 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
182.
Chương Al-Qolam
5.8 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
183.
Chương Al-Haaqqoh
5.4 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
184.
Chương Al-Ma-a’-rij
4.3 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
185.
Chương Nuh
4 MB
: Chương Nuh.mp3
186.
Chương Al-Jin
4.9 MB
: Chương Al-Jin.mp3
187.
Chương Al-Muzzammil
3.8 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
188.
Chương Al-Muddassir
4.8 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
189.
Chương Al-Qiyamah
3.2 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
190.
Chương Al-Insaan
5 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
191.
Chương Al-Mur-sa-lat
4.1 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
192.
Chương Al-Naba’
3.8 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
193.
Chương Al-Na-zi-at
3.6 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
194.
Chương Al-A-ba-sa
2.9 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
195.
Chương Al-Takweer
2 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
196.
Chương Al-Infitor
1.6 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
197.
Chương Al-Mutoffifeen
3.4 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
198.
Chương Al-Inshiqoq
2 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
199.
Chương Al-Buruj
2 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
200.
Chương Al-Toriq
1.2 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
201.
Chương Al-A’la
1.4 MB
: Chương Al-A’la.mp3
202.
Chương Al-Gho-shi-yah
1.8 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
203.
Chương Al-Fajr
2.6 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
204.
Chương Al-Balad
1.5 MB
: Chương Al-Balad.mp3
205.
Chương Al-Shams
1.2 MB
: Chương Al-Shams.mp3
206.
Chương Al-Lail
1.4 MB
: Chương Al-Lail.mp3
207.
Chương Al-Dhuha
861.5 KB
: Chương Al-Dhuha.mp3
208.
Chương Al-Sharh
506.4 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
209.
Chương Al-Tin
680.3 KB
: Chương Al-Tin.mp3
210.
Chương Al-A-laq
1.3 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
211.
Chương Al-Qodr
540.7 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
212.
Chương Al-Bai-yi-nah
1.6 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
213.
Chương Al-Zalzalah
750.1 KB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
214.
Chương Al-Adiyat
876.2 KB
: Chương Al-Adiyat.mp3
215.
Chương Al-Qo-ri-ah
730.1 KB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
216.
Chương Al-Takasur
652.9 KB
: Chương Al-Takasur.mp3
217.
Chương Al-Osr
316.2 KB
: Chương Al-Osr.mp3
218.
Chương Al-Humazah
652.1 KB
: Chương Al-Humazah.mp3
219.
Chương Al-Feel
504 KB
: Chương Al-Feel.mp3
220.
Chương Quraish
452.9 KB
: Chương Quraish.mp3
221.
Chương Al-Ma-un
554.6 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
222.
Chương Al-Kawsar
259.9 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
223.
Chương Al-Kafirun
471.7 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
224.
Chương Al-Nosr
399.1 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
225.
Chương Al-Masad
446.8 KB
: Chương Al-Masad.mp3
226.
Chương Al-Ikhlos
272.1 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
227.
Chương Al-Falaq
401.5 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
228.
Chương Al-Naas
521.5 KB
: Chương Al-Naas.mp3
Xem thêm ( 6 )
Go to the Top