සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ශ්රීت ලංකාවේ සිය දිවි නසා ගැනීම දිනකට 15ක් සිදුවේ මේ සමබන්ධව ඉස්ලාමිය සංකල්ප සහ එයට විසඳම
එකතු කළ දිනය: 2014-01-18
Short Link: http://IslamHouse.com/453913
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්
355.2 KB
Open:  සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්.pdf
2.
සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්
3.2 MB
Open:  සිය දිවි නසා ගැනීම - ඉස්ලාමිය විසඳුම්.doc
Go to the Top