දේපළ බෙදීමේ දී කාන්තාවට අඩු කොටසක් දෙනු ලබනුයේ ඇයි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: දේපළ බෙදීමේ දී කාන්තාවට අඩු කොටසක් දෙනු ලබනුයේ ඇයි
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දේපොළ බෙදනවිට කාන්තාවන්ට ඉස්ලාම් අසාධාරණ සිදුකරන්නේ ද? ඒවාට පිළිතුරු
එකතු කළ දිනය: 2013-12-03
Short Link: http://IslamHouse.com/450314
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දේපළ බෙදීමේ දී කාන්තාවට අඩු කොටසක් දෙනු ලබනුයේ ඇයි
504.8 KB
Open:  දේපළ බෙදීමේ දී කාන්තාවට අඩු කොටසක් දෙනු ලබනුයේ ඇයි .pdf
2.
දේපළ බෙදීමේ දී කාන්තාවට අඩු කොටසක් දෙනු ලබනුයේ ඇයි
3.9 MB
Open:  දේපළ බෙදීමේ දී කාන්තාවට අඩු කොටසක් දෙනු ලබනුයේ ඇයි .doc
Go to the Top