අල් කද්ර් හෙවත් ඉරණම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමේ ප්‍රතිලාභ 12 ක්.

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කද්ර් හෙවත් ඉරණම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමේ ප්‍රතිලාභ 12 ක්.
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුක්බිල් ඉබ්නු හාදී අල්-වාදිඊ
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: අල් කද්ර් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමෙන් අප ජීවිතයට ලැබිය හැකි විවිධ ප්ර තිලාභ ගැන සඳහන් කෙරේ
එකතු කළ දිනය: 2013-10-29
Short Link: http://IslamHouse.com/446038
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
අල් කද්ර් හෙවත් ඉරණම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමේ ප්‍රතිලාභ 12 ක්.
554 KB
Open: අල් කද්ර් හෙවත් ඉරණම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමේ ප්‍රතිලාභ 12 ක්..ppt
Go to the Top