දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
කෙටි විස්තර: දුල් හජ් මාසයේ මුල් දින දහයේ මහිමය සහ එම දිනයන්හී අපට කළ හැකි නැමදුම් හා සමාන යහ ක්‍රියාවන් ගැන පහදා දීමකි.
එකතු කළ දිනය: 2013-10-05
Short Link: http://IslamHouse.com/442647
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය
59.5 MB
2.
දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය
Go to the Top