අල් කුර්ආනයේ සද් ගුණය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආනයේ සද් ගුණය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: මිනිසාට යහ මඟ පෙන්වනු පිණස අල් කුර්ආන් තුළින් සිදුවින ඉමහත් සේවය හා යහ ජීවන ක්‍රමය
එකතු කළ දිනය: 2013-08-05
Short Link: http://IslamHouse.com/438257
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආනයේ සද් ගුණය
68.7 MB
2.
අල් කුර්ආනයේ සද් ගුණය
Go to the Top