හිස්නුල් මුස්ලිම්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: හිස්නුල් මුස්ලිම්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: සඊද් ඉබ්නු අලී ඉබ්නු වහෆ් අල්-කහ්තානී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: කුර්ආනය හා සුන්නාහ් තුලින් මුස්ලිම්වරයෙකුට දිනපතා අල්ලාහ් සිහිකිරීමෙන්ආරක්ෂා සහිත බලකොටුව ඉදි කරන්නේ කෙසේද යනු මාර්ගය.
එකතු කළ දිනය: 2013-06-28
Short Link: http://IslamHouse.com/431306
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
හිස්නුල් මුස්ලිම්
2.9 MB
Open: හිස්නුල් මුස්ලිම්.pdf
2.
හිස්නුල් මුස්ලිම්
4.2 MB
Open: හිස්නුල් මුස්ලිම්.doc
Go to the Top