සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: අබ්දුප් අසීස් අල් ෂෝමර්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: සෑම මුස්ලිම්වරයෙක් දැන ගත යුතු වැදගත් විශයයන් 32ක් ඊමානයේ සිට මරණය දක්වා
එකතු කළ දිනය: 2013-05-22
Short Link: http://IslamHouse.com/426450
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්
5.7 MB
Open: සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්.pdf
2.
සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්
2.6 MB
Open: සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්.doc
Go to the Top