පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද?

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද?
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: දේශීය අධ්‍යාපන අංශය
පරිවර්තනය: අබ්දුල් හකීම් මුහය්යද් දීන්
ප්‍රකාශකයා: www.islamicbooks.ws ඉස්ලාමීය පොත් වෙබ් අඩවිය - www.shifaweb.com ෂෆා ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා වූ සහයෝගතා කාර්යාලය - ප්‍රකාශන හා බෙදාහැරීම් සඳහා වූ අධ්‍යාපනික පුවත් පත් කාර්යාලය
කෙටි විස්තර: පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද?
එකතු කළ දිනය: 2011-04-14
Short Link: http://IslamHouse.com/340004
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද?
2.1 MB
Open: පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද?.pdf
Go to the Top