ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන පාඩම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන පාඩම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: අබ්දුල් අසීස් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු බාස්
පරිවර්තනය: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: www.icic.org.sa ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය - නව නිර්මාණාත්මක ක්‍රමවේදයකින්-
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන පාඩම
එකතු කළ දිනය: 2011-04-14
Short Link: http://IslamHouse.com/339994
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන පාඩම
1.3 MB
Open: ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන පාඩම.pdf
Go to the Top