ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්
එකතු කළ දිනය: 2010-12-19
Short Link: http://IslamHouse.com/329984
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්
263.7 KB
Open: ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්.pdf
2.
ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්
1.9 MB
Open: ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්.doc
Go to the Top