అల్ ఖారీ అబ్దుర్రషీద్ సూఫీ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ అన్ ఆసిమ్ పద్ధతిలో మురత్తిల్ విధానంలో ఖుర్ఆన్ పఠన

దివ్యఖుర్ఆన్ విషయపు వివరణ
పేరు: అల్ ఖారీ అబ్దుర్రషీద్ సూఫీ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ అన్ ఆసిమ్ పద్ధతిలో మురత్తిల్ విధానంలో ఖుర్ఆన్ పఠన
పఠించినకర్త: అబ్దుర్రషీద్ సూఫీ
సంక్షిప్త వివరణ: అల్ ఖారీ అబ్దుర్రషీద్ సూఫీ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ అన్ ఆసిమ్ పద్ధతిలో మురత్తిల్ విధానంలో ఖుర్ఆన్ పఠనం. ఈ ఖుర్ఆన్ పఠనం అత్యుత్తమమైన, శ్రేష్ఠమైన Mp3, 128Kbps క్వాలిటీలో మీ కొరకు నిరీక్షిస్తున్నది.
చేర్చబడిన తేదీ: 2010-08-06
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/319061
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 114 )
1.
సూరతు అల్ ఫాతిహా (ప్రారంభం)
661 KB
: సూరతు అల్ ఫాతిహా (ప్రారంభం).mp3
2.
సూరతు అల్ బఖరహ్ (గోవు)
109.6 MB
: సూరతు అల్ బఖరహ్ (గోవు).mp3
3.
సూరతు ఆలె ఇమ్రాన్ (ఇమ్రాన్ వంశం)
94.3 MB
: సూరతు ఆలె ఇమ్రాన్ (ఇమ్రాన్ వంశం).mp3
4.
సూరతున్నిసాఅ (స్త్రీలు, మహిళలు)
67.1 MB
: సూరతున్నిసాఅ (స్త్రీలు, మహిళలు).mp3
5.
సూరతు అల్ మాఇదహ్ (వడ్డించిన విస్తరి)
50.3 MB
: సూరతు అల్ మాఇదహ్ (వడ్డించిన విస్తరి).mp3
6.
సూరతు అల్ అన్ఆమ్ (పశువులు)
53.2 MB
: సూరతు అల్ అన్ఆమ్ (పశువులు).mp3
7.
సూరతు అల్ అఆరాఫ్ (శిఖరాలు)
56.8 MB
: సూరతు అల్ అఆరాఫ్ (శిఖరాలు).mp3
8.
సూరతుల్ అన్ ఫాల్ (సమర సొత్తు)
20.7 MB
: సూరతుల్ అన్ ఫాల్ (సమర సొత్తు).mp3
9.
సూరతుత్తౌబా (పశ్చాత్తాపం)
41.9 MB
: సూరతుత్తౌబా (పశ్చాత్తాపం).mp3
10.
సూరత్ యూనుస్
30.3 MB
: సూరత్ యూనుస్.mp3
11.
సూరతున్ హూద్
31 MB
: సూరతున్ హూద్.mp3
12.
సూరతున్ యూసుఫ్ (ప్రవక్త జోసెఫ్)
29.2 MB
: సూరతున్ యూసుఫ్ (ప్రవక్త జోసెఫ్).mp3
13.
సూరతుర్రఆద్ (మెరుపు)
13.5 MB
: సూరతుర్రఆద్ (మెరుపు).mp3
14.
సూరతు ఇబ్రాహీం (ప్రవక్త అబ్రహాం)
14.2 MB
: సూరతు ఇబ్రాహీం (ప్రవక్త అబ్రహాం).mp3
15.
సూరతుల్ హిజ్ర్ (కొండవాసులు)
11.8 MB
: సూరతుల్ హిజ్ర్ (కొండవాసులు).mp3
16.
సూరతున్నహల్ (తేనీటీగ)
30.6 MB
: సూరతున్నహల్ (తేనీటీగ).mp3
17.
సూరతుల్ ఇస్రాఅ
26.1 MB
: సూరతుల్ ఇస్రాఅ.mp3
18.
సూరతుల్ కహాఫ్ (గుహ)
25.6 MB
: సూరతుల్ కహాఫ్ (గుహ).mp3
19.
సూరతు మర్యమ్ (యేసు తల్లి మేరీ)
15.6 MB
: సూరతు మర్యమ్ (యేసు తల్లి మేరీ).mp3
20.
సూరతు తహా
22 MB
: సూరతు తహా.mp3
21.
సూరతు అల్ అంబియా (ప్రవక్తలు)
8.8 MB
: సూరతు అల్ అంబియా (ప్రవక్తలు).mp3
22.
సూరతు అల్ హజ్ (దుల్ హజ్ నెలలో చేసే పవిత్ర మక్కా యాత్ర)
20.5 MB
: సూరతు అల్ హజ్ (దుల్ హజ్ నెలలో చేసే పవిత్ర మక్కా యాత్ర).mp3
23.
సూరతు అల్ మోఁమినూన్ (దైవ విశ్వాసులు)
18.9 MB
: సూరతు అల్ మోఁమినూన్ (దైవ విశ్వాసులు).mp3
24.
సూరతు అన్నూర్ (కాంతి)
22.2 MB
: సూరతు అన్నూర్ (కాంతి).mp3
25.
సూరతు అల్ ఫుర్ఖాన్ (కొలబద్ధ, గీటురాయి)
15.4 MB
: సూరతు అల్ ఫుర్ఖాన్ (కొలబద్ధ, గీటురాయి).mp3
26.
సూరతు అష్షుఅరా
21.3 MB
: సూరతు అష్షుఅరా.mp3
27.
సూరతు అన్నమల్ (చీమలు)
19.6 MB
: సూరతు అన్నమల్ (చీమలు).mp3
28.
సూరతు అల్ ఖశశ్ (వృత్తాంతాలు, గాథలు)
23.4 MB
: సూరతు అల్ ఖశశ్ (వృత్తాంతాలు, గాథలు).mp3
29.
సూరతు అల్ అంకబూత్ (సాలీడు, సాలె పురుగు)
16.2 MB
: సూరతు అల్ అంకబూత్ (సాలీడు, సాలె పురుగు).mp3
30.
సూరతు అర్రూమ్ (రోమన్లు)
13.6 MB
: సూరతు అర్రూమ్ (రోమన్లు).mp3
31.
సూరతు లుఖ్మాన్
8.5 MB
: సూరతు లుఖ్మాన్.mp3
32.
సూరతు అస్సజదహ్ (సాష్టాంగం)
6.3 MB
: సూరతు అస్సజదహ్ (సాష్టాంగం).mp3
33.
సూరతు అల్ అహ్ జాబ్
22.6 MB
: సూరతు అల్ అహ్ జాబ్.mp3
34.
సూరతు సబా (షెబా మహారాణి)
14.7 MB
: సూరతు సబా (షెబా మహారాణి).mp3
35.
సూరతు ఫాతిర్ (సృష్టిని ఆరంభించిన వాడు)
13.1 MB
: సూరతు ఫాతిర్ (సృష్టిని ఆరంభించిన వాడు).mp3
36.
సూరతు యాసీన్
12.8 MB
: సూరతు యాసీన్.mp3
37.
సూరతు అశ్శాఫాత్ (పంక్తులు తీరిన శ్రేణులు)
16.9 MB
: సూరతు అశ్శాఫాత్ (పంక్తులు తీరిన శ్రేణులు).mp3
38.
సూరతు సాద్
12.7 MB
: సూరతు సాద్.mp3
39.
సూరతు అజ్జుమర్ (సమూహాలు)
19.3 MB
: సూరతు అజ్జుమర్ (సమూహాలు).mp3
40.
సూరతు గాఫిర్ (క్షమించేవాడు)
20.5 MB
: సూరతు గాఫిర్ (క్షమించేవాడు).mp3
41.
సూరతు ఫుశ్శిలత్ (సవిస్తారంగా వివరించుట)
13.2 MB
: సూరతు ఫుశ్శిలత్ (సవిస్తారంగా వివరించుట).mp3
42.
సూరతు అష్షూరా (సంప్రదింపులు)
14.1 MB
: సూరతు అష్షూరా (సంప్రదింపులు).mp3
43.
సూరతు అజ్జుఖ్రుఫ్
15.2 MB
: సూరతు అజ్జుఖ్రుఫ్.mp3
44.
సూరతు అద్దుఖాన్ (పొగ)
6.4 MB
: సూరతు అద్దుఖాన్ (పొగ).mp3
45.
సూరతు అల్ జాథియహ్ (మోకరిల్లినవాడు, కూలబడినవాడు)
8 MB
: సూరతు అల్ జాథియహ్ (మోకరిల్లినవాడు, కూలబడినవాడు).mp3
46.
సూరతు అల్ అహ్ ఖాఫ్ (వంపు తిరిగిన ఇసుక దిబ్బలు)
10.3 MB
: సూరతు అల్ అహ్ ఖాఫ్ (వంపు తిరిగిన ఇసుక దిబ్బలు).mp3
47.
సూరతు ముహమ్మద్ (మొత్తం మానవజాతి కోసం పంపబడిన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)
8.7 MB
: సూరతు ముహమ్మద్ (మొత్తం మానవజాతి కోసం పంపబడిన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం).mp3
48.
సూరతు అల్ ఫత్ హ్ (విజయం)
8.7 MB
: సూరతు అల్ ఫత్ హ్ (విజయం).mp3
49.
సూరతు అల్ హుజురాత్ (నివాసములు)
5.7 MB
: సూరతు అల్ హుజురాత్ (నివాసములు).mp3
50.
సూరతు ఖాఫ్
6.1 MB
: సూరతు ఖాఫ్.mp3
51.
సూరతు అద్దారియాత్ (చెల్లాచెదురుగా వీస్తున్న గాలులు)
6.4 MB
: సూరతు అద్దారియాత్ (చెల్లాచెదురుగా వీస్తున్న గాలులు).mp3
52.
సూరతు అత్తూర్ (తూర్ అనే పర్వతం)
5.8 MB
: సూరతు అత్తూర్ (తూర్ అనే పర్వతం).mp3
53.
సూరతు అన్నజమ్ (నక్షత్రాలు)
5.6 MB
: సూరతు అన్నజమ్ (నక్షత్రాలు).mp3
54.
సూరతు అల్ ఖమర్ (చంద్రుడు)
5.9 MB
: సూరతు అల్ ఖమర్ (చంద్రుడు).mp3
55.
సూరతు అర్రహ్మాన్
8.5 MB
: సూరతు అర్రహ్మాన్.mp3
56.
సూరతు అల్ వాఖిఅహ్ (సంఘటన)
8.2 MB
: సూరతు అల్ వాఖిఅహ్ (సంఘటన).mp3
57.
సూరతు అల్ హదీద్ (ఇనుము)
10.2 MB
: సూరతు అల్ హదీద్ (ఇనుము).mp3
58.
సూరతు అల్ ముజాదిలహ్ (వాదులాడుతున్న మహిళ)
8.5 MB
: సూరతు అల్ ముజాదిలహ్ (వాదులాడుతున్న మహిళ).mp3
59.
సూరతు అల్ హష్ర్ (సమ్మేళనం, సమావేశం)
8.3 MB
: సూరతు అల్ హష్ర్ (సమ్మేళనం, సమావేశం).mp3
60.
సూరతు అల్ ముమ్తహనహ్ (పరీక్షింపబడబోయే మహిళ)
7.1 MB
: సూరతు అల్ ముమ్తహనహ్ (పరీక్షింపబడబోయే మహిళ).mp3
61.
సూరతు అశ్శఫ్ (పంక్తి)
3.7 MB
: సూరతు అశ్శఫ్ (పంక్తి).mp3
62.
సూరతు అల్ జుమఆహ్ (శుక్రవారం)
2.9 MB
: సూరతు అల్ జుమఆహ్ (శుక్రవారం).mp3
63.
సూరతు అల్ మునాఫిఖూన్ (కపటులు)
3.5 MB
: సూరతు అల్ మునాఫిఖూన్ (కపటులు).mp3
64.
సూరతు అత్తగాబూన్ (పరస్పర లాభనష్టాలు)
4.4 MB
: సూరతు అత్తగాబూన్ (పరస్పర లాభనష్టాలు).mp3
65.
సూరతు అత్తలాఖ్
5.2 MB
: సూరతు అత్తలాఖ్.mp3
66.
సూరతు అత్తహ్రీమ్ (నిషిద్ధం)
4.8 MB
: సూరతు అత్తహ్రీమ్ (నిషిద్ధం).mp3
67.
సూరతు అల్ ముల్క్ (అధినివేశం)
5.4 MB
: సూరతు అల్ ముల్క్ (అధినివేశం).mp3
68.
సూరతు అల్ ఖలమ్ (పెన్ను)
5.8 MB
: సూరతు అల్ ఖలమ్ (పెన్ను).mp3
69.
సూరతు అల్ హాఖ్ఖహ్ (అనివార్యమైన)
5.5 MB
: సూరతు అల్ హాఖ్ఖహ్ (అనివార్యమైన).mp3
70.
సూరతు అల్ మఆరిజ్ (ఆరోహణా మార్గాలు)
4.3 MB
: సూరతు అల్ మఆరిజ్ (ఆరోహణా మార్గాలు).mp3
71.
సూరతు నూహ్ (ప్రవక్త నోవా)
4 MB
: సూరతు నూహ్ (ప్రవక్త నోవా).mp3
72.
సూరతు అల్ జిన్న్ (జిన్నాతులు)
5.1 MB
: సూరతు అల్ జిన్న్ (జిన్నాతులు).mp3
73.
సూరతు అల్ ముజమ్మిల్ (దుప్పట్లో కప్పివేయబడినవాడు)
3.7 MB
: సూరతు అల్ ముజమ్మిల్ (దుప్పట్లో కప్పివేయబడినవాడు).mp3
74.
సూరతు అల్ ముద్దథ్థిర్ (చుట్టబడినవాడు)
5 MB
: సూరతు అల్ ముద్దథ్థిర్ (చుట్టబడినవాడు).mp3
75.
సూరతు అల్ ఖియామహ్ (ప్రళయం)
3.2 MB
: సూరతు అల్ ఖియామహ్ (ప్రళయం).mp3
76.
సూరతు అల్ ఇన్సాన్ (మానవుడు)
5 MB
: సూరతు అల్ ఇన్సాన్ (మానవుడు).mp3
77.
సూరతు అల్ ముర్సలాత్ (ఋతుపవనాలు)
4 MB
: సూరతు అల్ ముర్సలాత్ (ఋతుపవనాలు).mp3
78.
సూరతు అన్నబా (వార్త)
3.5 MB
: సూరతు అన్నబా (వార్త).mp3
79.
సూరతు అన్నాజిఆత్ (బయటకు లాగు)
3.4 MB
: సూరతు అన్నాజిఆత్ (బయటకు లాగు).mp3
80.
సూరతు అబస (ముఖం చిట్లించిన వాడు)
2.8 MB
: సూరతు అబస (ముఖం చిట్లించిన వాడు).mp3
81.
సూరతు అత్తక్వీర్ (చాపలా చుట్టివేయబడి, కాంతిని పోగొట్టుకోవటం)
2 MB
: సూరతు అత్తక్వీర్ (చాపలా చుట్టివేయబడి, కాంతిని పోగొట్టుకోవటం).mp3
82.
సూరతు అల్ ఇన్ఫితార్ (విడదీయటం)
1.6 MB
: సూరతు అల్ ఇన్ఫితార్ (విడదీయటం).mp3
83.
సూరతు ముతఫ్ఫిఫీన్ (మోసగాడు)
3.5 MB
: సూరతు ముతఫ్ఫిఫీన్ (మోసగాడు).mp3
84.
సూరతు అల్ ఇన్షిఖాఖ్ (చిన్నాభిన్నంగా చీల్చటం)
2 MB
: సూరతు అల్ ఇన్షిఖాఖ్ (చిన్నాభిన్నంగా చీల్చటం).mp3
85.
సూరతు అల్ బురూజ్ (బురూజ్ అనబడే అద్భుత నక్షత్రాలు)
1.9 MB
: సూరతు అల్ బురూజ్ (బురూజ్ అనబడే అద్భుత నక్షత్రాలు).mp3
86.
సూరతు అత్తారిఖ్ (ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం)
1.2 MB
: సూరతు అత్తారిఖ్ (ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం).mp3
87.
సూరతు అల్ ఆలా (అత్యున్నతమైన)
1.3 MB
: సూరతు అల్ ఆలా (అత్యున్నతమైన).mp3
88.
సూరతు అల్ గాషియహ్ ( అతి ఘోరమైన)
1.7 MB
: సూరతు అల్ గాషియహ్ ( అతి ఘోరమైన).mp3
89.
సూరతు అల్ ఫజ్ర్ (ఉషోదయం)
2.6 MB
: సూరతు అల్ ఫజ్ర్ (ఉషోదయం).mp3
90.
సూరతు అల్ బలద్ (నగరం)
1.4 MB
: సూరతు అల్ బలద్ (నగరం).mp3
91.
సూరతు అష్షమ్స్ (సూర్యుడు)
1.1 MB
: సూరతు అష్షమ్స్ (సూర్యుడు).mp3
92.
సూరతు అల్లైల్ (రాత్రి)
1.4 MB
: సూరతు అల్లైల్ (రాత్రి).mp3
93.
సూరతు అధ్ధుహా (పూర్వాహ్నం)
788.8 KB
: సూరతు అధ్ధుహా (పూర్వాహ్నం).mp3
94.
సూరతు అష్షరహ్ (తెరవటం)
507.1 KB
: సూరతు అష్షరహ్ (తెరవటం).mp3
95.
సూరతు అత్తీన్ (అంజీరు పండు)
660.2 KB
: సూరతు అత్తీన్ (అంజీరు పండు).mp3
96.
సూరతు అల్ అలఖ్ (గడ్డకట్టిన రక్తపు ముద్ద)
1.2 MB
: సూరతు అల్ అలఖ్ (గడ్డకట్టిన రక్తపు ముద్ద).mp3
97.
సూరతు అల్ ఖదర్ (ఘనమైన, దివ్యమైన రాత్రి)
550 KB
: సూరతు అల్ ఖదర్ (ఘనమైన, దివ్యమైన రాత్రి).mp3
98.
సూరతు అల్ బయ్యినహ్ (స్పష్టమైన నిదర్శనం)
1.5 MB
: సూరతు అల్ బయ్యినహ్ (స్పష్టమైన నిదర్శనం).mp3
99.
సూరతు అజ్జల్ జలహ్ (భూకంపం)
712 KB
: సూరతు అజ్జల్ జలహ్ (భూకంపం).mp3
100.
సూరతు అల్ ఆదియాత్ (పరుగు)
771.2 KB
: సూరతు అల్ ఆదియాత్ (పరుగు).mp3
101.
సూరతు అల్ ఖారిఅహ్ (మహోపద్రవం)
721.4 KB
: సూరతు అల్ ఖారిఅహ్ (మహోపద్రవం).mp3
102.
సూరతు అత్తకాథుర్ (అహంభావంతో కూడిన కోరికలు)
602.7 KB
: సూరతు అత్తకాథుర్ (అహంభావంతో కూడిన కోరికలు).mp3
103.
సూరతు అల్ అశ్ర్ (సమయం)
345.5 KB
: సూరతు అల్ అశ్ర్ (సమయం).mp3
104.
సూరతు అల్ హుమజహ్ (నిందించేవాడు)
654.5 KB
: సూరతు అల్ హుమజహ్ (నిందించేవాడు).mp3
105.
సూరతు అల్ ఫీల్ (ఏనుగు)
483.9 KB
: సూరతు అల్ ఫీల్ (ఏనుగు).mp3
106.
సూరతు ఖురైష్
410.8 KB
: సూరతు ఖురైష్.mp3
107.
సూరతు అల్ మాఊన్ (మామూలు వినియోగ వస్తువులు)
538.6 KB
: సూరతు అల్ మాఊన్ (మామూలు వినియోగ వస్తువులు).mp3
108.
సూరతు అల్ కౌథర్
254.5 KB
: సూరతు అల్ కౌథర్.mp3
109.
సూరతు అల్ కాఫిరూన్ (సత్యతిరస్కారులు)
537.8 KB
: సూరతు అల్ కాఫిరూన్ (సత్యతిరస్కారులు).mp3
110.
సూరతు అన్నశ్ర్ (విజయం)
379.4 KB
: సూరతు అన్నశ్ర్ (విజయం).mp3
111.
సూరతు అల్ మసద్ (అగ్నిజ్వాల)
462.6 KB
: సూరతు అల్ మసద్ (అగ్నిజ్వాల).mp3
112.
సూరతు అల్ ఇఖ్లాశ్ (పవిత్రత)
245.5 KB
: సూరతు అల్ ఇఖ్లాశ్ (పవిత్రత).mp3
113.
సూరతు అల్ ఫలఖ్ (అరుణోదయం)
379 KB
: సూరతు అల్ ఫలఖ్ (అరుణోదయం).mp3
114.
సూరతు అన్నాస్ (మానవులు)
490.8 KB
: సూరతు అన్నాస్ (మానవులు).mp3
Go to the Top