Trang web đàm thoại (chat) trực tuyến về Islam chatislamonline.org

Các trang web Giới thiệu chung
Chủ đề: Trang web đàm thoại (chat) trực tuyến về Islam chatislamonline.org
Ngôn ngữ: Việt Nam
Đường dẫn trang web: http://www.chatislamonline.org/en/
Giới thiệu sơ lược: Trang web đàm thoại (chat) trực tuyến về Islam: là trang web tuyên truyền Islam trực thuộc Hội Giới Thiệu Islam Quốc Tế: http://www.wwaii.org, thuộc phía ngoại giao.
Trang web dành riêng cho người Muslim không nói tiếng Arap để hiểu sự thật về Islam bằng cách hỏi đáp trực tiếp và với phương châm đưa ra hình ảnh tinh khiết về Islam, đồng thời phương châm trang web chỉnh sửa lại những lý tưởng sai lệch về Islam và Muslim, bên cạnh đó đối đáp lại phe chống đối Islam.
Thêm vào ngày: 2010-07-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/315158
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Trang web đàm thoại (chat) trực tuyến về Islam
Mô tả chi tiết
Go to the Top