Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdur Rozzaaq Al-Dulaimy

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdur Rozzaaq Al-Dulaimy
Người xướng đọc: Abdur Rozzaaq bin I’bton Al-Dulaimy
Nhà xuất bản: Trang web Lời Kêu Gọi Của Islam islam-call.com
Giới thiệu sơ lược: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdur Rozzaaq Al-Dulaimy bằng đường truyền Hafs từ ông A’sim và đây là phiên bản chất lượng âm thanh tốt [Mp3 128 kb/ps].
Thêm vào ngày: 2010-05-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/304767
Phụ lục trang ( 114 )
1.
Chương Fatihah
938.7 KB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqoroh
142.6 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
3.
Chương Ali I’mron
88.8 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
89.2 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
63.1 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
67 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
80 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
29.9 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
52.5 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
38.2 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
43.3 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
39.1 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
15.7 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
16.1 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
14 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
34.2 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
27.2 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
29 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
18.6 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
27.1 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
28 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
30 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
25.5 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
32.1 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
15.6 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
28.6 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
25.5 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
33.5 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
23.3 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
18.4 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
11.1 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
8.2 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
30.1 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
20.2 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
18.9 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
15.6 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
21.7 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
16.7 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
25.6 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
28.9 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
20.7 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
20.7 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
21.9 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
9.3 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
10.9 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
14.6 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
12.2 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
13.4 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
8.4 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
8.4 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
10.5 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
8 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
7.9 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
8 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
10.3 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
10.7 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
12.6 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
10.6 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
9.5 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
8.1 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
5.1 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
3.8 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
4.4 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
5.8 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
5.9 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
5.6 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
7.1 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
8.1 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
6.9 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
5.8 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
5.3 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
6.1 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
4.6 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
6 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
3.8 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
6.2 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
5.3 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
4.4 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
4.3 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
3.6 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
2.8 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
2.2 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
4.9 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
2.6 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
2.8 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
1.6 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
1.7 MB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
2.1 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
3.4 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
2 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
1.5 MB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
2 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
1.1 MB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
704.1 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
1 MB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
1.6 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
738.8 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
2.1 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
988.6 KB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
1.1 MB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
1016.8 KB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
920.1 KB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
408.2 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
830.7 KB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
682.5 KB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
595.5 KB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
781.3 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
333.5 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
754.4 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
485.3 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
582.5 KB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
345.8 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
491.1 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
676 KB
: Chương Al-Naas.mp3
Xem thêm ( 2 )
Go to the Top