അബ്ദുല്‍ വഹാബ് ഫരീദ് തങ്കാബനി

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അബ്ദുല്‍ വഹാബ് ഫരീദ് തങ്കാബനി
സംക്ഷിപ്തം: അബ്ദുല്‍ വഹാബ് ഫരീദ് തങ്കാബനി കഴിഞ്ഞ നൂററാണ്ടിലെ പ്രസിദ്ധ പരിഷ്കര്‍ത്താവായി അറിയപ്പെടൂന്നു.ഷിയാഇസത്തില്‍ കടന്നുകൂടിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവ്ല്‍ക്കരിക്കുകയും ഖുര്‍,ആനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2010-04-06
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/289447
ബണ്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ( 0 )
Go to the Top