29- සූරත් අන්කබූත් (මකුළුවා) ආයත් 1-69 දක්වා

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: 29- සූරත් අන්කබූත් (මකුළුවා) ආයත් 1-69 දක්වා
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අන්කබූත් අංක 29 වාකශ 1 – 69දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
එකතු කළ දිනය: 2018-10-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2827745
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරත් අන්කබූත්
623.2 KB
Open: සූරත් අන්කබූත්.pdf
2.
සූරත් අන්කබූත්
8.4 MB
Open: සූරත් අන්කබූත්.docx
Go to the Top