සූරත් අල්- කසස් (කථාන්තර)-28

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරත් අල්- කසස් (කථාන්තර)-28
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා නූර් අංක 28 වාකශ 1 – 88දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
එකතු කළ දිනය: 2018-09-20
Short Link: http://IslamHouse.com/2827658
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරත් අල්- කසස් (කථාන්තර)
509.3 KB
Open: සූරත් අල්- කසස් (කථාන්තර).pdf
2.
සූරත් අල්- කසස් (කථාන්තර)
5.9 MB
Open: සූරත් අල්- කසස් (කථාන්තර).docx
Go to the Top