අල්ලාහ් අපගෙන් පිළිගනු ලබන්නේ පවිත්‍ර දේ පමණයි.

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අල්ලාහ් අපගෙන් පිළිගනු ලබන්නේ පවිත්‍ර දේ පමණයි.
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මාතෘකාවට අනුව අප විසින් යහපත් දේ පමණක් කිරීමට වගබලා ගත යුතුයි. එනම් පවිත්‍ර දේ හරි හම්බකිරීම පවිත්‍ර දේ සඳහා වියදම් කිරීම යනාදි වශයෙනි.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827530
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
QYaftcFJnnk?rel=0
2.
innellahu tajjib_qtp.mp4
64.1 MB
Go to the Top