සිත සහ වචන පිරිසිදු කරගැනීම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සිත සහ වචන පිරිසිදු කරගැනීම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: යහපත් චේතනා තුලින් සහ යහපත් අරමුණු තුලින් සිත් පිරිසිඳු කිරීමට හැකි බව විස්තර කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827524
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ixbdSe9K_pw?rel=0
2.
tuhur kulub_qtp.mp4
54.1 MB
Go to the Top