ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි.

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි.
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අනුන්ගේ සැපතට සම්පතට ඊරෂියා කරන ඒවා ඔවුන්ගෙන් ඉවත්වී තමන් වෙතට සේන්දු විය යුතුයැයි අපේක්ෂා කරති.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827522
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Ltod13X2sP0?rel=0
2.
Innel hased jekul hasenat_qtp.mp4
63.5 MB
Go to the Top