ඊරෂියාව 2

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඊරෂියාව 2
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඊරෂියාව සිත තුලින් හට ගනී. අනුන් පිළිබඳ පිලිකුල් බව බිය සංකාව වැනි හේතුන් නිසා හට ගනී.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827514
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
FJje-ca4SKE?rel=0
2.
elhased_qtp.mp4
56.8 MB
Go to the Top