සූරත් අල් ෆුර්කාන් (හොඳ නරක වෙන්කරන මිනුම් දණ්ඩය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරත් අල් ෆුර්කාන් (හොඳ නරක වෙන්කරන මිනුම් දණ්ඩය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා ෆුර්කා අංක 25 වාක්‍ය 1 – 77 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
එකතු කළ දිනය: 2018-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2827421
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරත් අල් ෆුර්කාන් (හොඳ නරක වෙන්කරන මිනුම් දණ්ඩය
615.8 KB
Open: සූරත් අල් ෆුර්කාන්  (හොඳ නරක වෙන්කරන  මිනුම් දණ්ඩය.pdf
2.
සූරත් අල් ෆුර්කාන් (හොඳ නරක වෙන්කරන මිනුම් දණ්ඩය
6.9 MB
Open: සූරත් අල් ෆුර්කාන්  (හොඳ නරක වෙන්කරන  මිනුම් දණ්ඩය.docx
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top