සලාත්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සලාත්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ෂරීෆුද් දීන් මුහම්මද් මන්සූර්
ප්‍රකාශකයා: මදීනා නගරයේ අල්-බදීආ හි ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය
කෙටි විස්තර: සලාත් නැමැති මෙම පොත් පිංච සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරල ලද කුඩා පොතකි.ඊමාන් හා ඉස්ලාම්හි කුළුණු ,වුළු හා සලාතය ඉටු කරන ක්‍රම පිළිබඳ කෙටියෙන් මෙහි විස්තර කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-03
Short Link: http://IslamHouse.com/2823710
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
සලාත්
1.7 MB
Open: සලාත්.pdf
Go to the Top