සූරා හූද් (11) ආයත් 1-123 දක්වා

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා හූද් (11) ආයත් 1-123 දක්වා
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා හූද් 1 සිට 109 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-02-14
Short Link: http://IslamHouse.com/2819402
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා හූද් (11) ආයත් 1-123 දක්වා
810.9 KB
Open: සූරා හූද්   (11) ආයත් 1-123 දක්වා.pdf
2.
සූරා හූද් (11) ආයත් 1-123 දක්වා
5.7 MB
Open: සූරා හූද්   (11) ආයත් 1-123 දක්වා.docx
Go to the Top