සූරා 16 අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා 16 අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-02-02
Short Link: http://IslamHouse.com/2819237
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා 16 අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
845.6 KB
Open: සූරා 16 අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය.pdf
2.
සූරා 16 අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
4.4 MB
Open: සූරා 16 අල් හිජ්ර් 1 සිට 99 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය.doc
Go to the Top