14 සූරා ඉබ්‍රාහීම් ආයත් 1- 52 දක්වා. අල් කුර්ආනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: 14 සූරා ඉබ්‍රාහීම් ආයත් 1- 52 දක්වා. අල් කුර්ආනය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා ඉබ්‍රාහිම් 1 සිට 52 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2017-02-02
Short Link: http://IslamHouse.com/2819235
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
14 සූරා ඉබ්‍රාහීම් ආයත් 1- 52 දක්වා. අල් කුර්ආනය
770.7 KB
Open: 14 සූරා ඉබ්‍රාහීම්  ආයත් 1- 52 දක්වා. අල් කුර්ආනය.pdf
2.
14 සූරා ඉබ්‍රාහීම් ආයත් 1- 52 දක්වා. අල් කුර්ආනය
3.6 MB
Open: 14 සූරා ඉබ්‍රාහීම්  ආයත් 1- 52 දක්වා. අල් කුර්ආනය.doc
Go to the Top